WHO globaalin diktatuurin välineenä

Tohtori Silvennoinen-Kassinen: Muutokset sitovaan kansainväliseen lainsäädäntöön uhkaavat valtioiden ja kansalaisten itsemääräämisoikeutta sekä oikeusvaltioperiaatteita

Sylvi Silvennoinen-Kassisen esitys MKR:n WHO-illassa. Pääset katsomaan videon kokonäytöltä täältä tai täältä.

20.11.2023 järjestetyn MKR:n WHO-illan alussa erikoislääkäri Rauli Mäkelä esitteli WHO:n valtapyrkimyksiin perehtyneen lakimiehen Philip Krusen havainnollisen kuvan kahdesta kansainvälisestä sopimuksesta, kansainvälisestä terveyssäännöstöstä (IHR) ja pandemiasopimuksesta, joita WHO vie kiireesti eteenpäin. IHR:n valmistelutyötä edistetään pimennossa, mutta uutta pandemiasopimusta käsitellään avoimemmin.

Sekä IHR:n muuttamisesta että pandemiasopimuksesta päätetään WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024. Jos WHO:n yleiskokous hyväksyy IHR:n muutokset, ne astuvat voimaan automaattisesti, ellei jäsenvaltio hylkää niitä määräaikaan mennessä. IHR on oikeudellisesti sitovaa lainsäädäntöä WHO:n 194 jäsenvaltiossa. Pandemiasopimus on kuitenkin täysin uusi sopimus ja se on ratifioitava valtiotasolla.

Lääketieteen- ja kirurgiantohtori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, immunologian dosentti Sylvi Silvennoinen-Kassinen kertoi, kuinka Suomen presidentti Sauli Niinistö hyväksyi päätösten voimaantulo- ja irtisanoutumisaikoja merkittävästi lyhentävät artiklamuutokset syksyllä 2023 ohi eduskunnan. Näiden artiklamuutosten hyväksyminen vaikeuttaa jatkossa jäsenvaltioiden irtautumista IHR:n muutoksista.

Ehdotetut IHR:n muutokset siirtäisivät valtaa jäsenvaltioilta WHO:n pääjohtajan käsiin


Silvennoinen-Kassinen osoittaa, kuinka ehdotetut IHR:n muutokset vaikuttaisivat kaikkiin elämänalueisiin. Ne uhkaisivat valtioiden ja kansalaisten itsemääräämisoikeutta, perus- ja ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltioperiaatteita. Kysymyksessä on valtava vallan-, vapauksien ja oikeuksien siirto. Seuraavassa Silvennoinen-Kassisen huomioita ehdotettuista IHR:n artikloista.

Artiklat 1-42 käsittelevät sitä, kuinka säännöstöstä tulee laillisesti sitova eli velvoittava jäsenvaltioissa.

Artiklat 43 ja 13 käsittelevät jäsenvaltioiden suvereniteetin eli itsenäisyyden menetystä, WHO:n hätätilamääräykset menisivät jäsenmaiden päätäntävallan ylitse ja jäsenvaltioilla olisi yhteistyövelvollisuus.

Artikla 12 antaa pääjohtajalle yksinoikeuden julistaa oletettavasta (ei todistetusta) uhasta pandemia tai hätätila ja hänellä on oikeus määrätä näihin tilanteisiin liittyvästä ehkäisystä, varautumisesta ja hoidosta.

Artikla 44 ja uusi artikla 44a antavat jäsenvaltioille kustannus-, valvonta- ja raportointivelvollisuuksia, jotka vievät jäsenvaltioiden budjettivaltaa.

Artikla 13 a, 6 ja 12 ja liite A määräävät jäsenvaltioille tuotteiden jakelu- eli luovutusvelvoitteen WHO:lle.

Artikla 1 sisältää pitkän luettelon jäsenvaltioiden jakeluvelvoitteen alaisista materiaalisista ja immateriaalisista tuotteista.

Artikla 53 bis-quater, määrää että jäsenvaltioiden on perustettava tottelevaisuuskomitea, joka valvoo ja säännöllisesti raportoi WHO:lle miten jäsenvaltio on noudattanut velvoitteita.

Artikla 18 mukaan jokainen meistä voidaan alistaa terveydenhuoltotoimenpiteillä, lääketieteellisillä hoidoilla ja tutkimuksilla, rokotuksilla, profylakseilla ja pakkolääkityksillä.

Artikla 35 ja 36 ja liite 6 määräävät velvollisuuden osoittaa rokotustodistukset, joilla valvotaan liikkumista. Liikkumista voidaan myös rajoittaa sekä asettaa karanteeneja ja eristyksiä. Lisäksi tulevat yhteiskunnan sulkutoimet.

Artikla 44 2 e ja uusi liite 1 tarkoittavat, että sananvapautta tullaan valvomaan, mikä merkitsee sensuuria.

Artikla 3 poistaa jäsenvaltioiden kansalaisilta ihmisoikeudet, ihmisarvon, kunnioituksen ja kansalaisten perusoikeudet.

Aiemmin neuvoja ja ohjeita antanut WHO pyrkii laillisesti sitovaksi osapuoleksi kaikilla elämänalueilla kattaen ihmisen, eläimet, ympäristön ja myös ilmastonmuutoksen.
– Sylvi Silvennoinen-Kassinen

WHO on rikkonut toistuvasti kansainvälisesti sovittuja sääntöjä


Silvennoinen-Kassinen toteaa WHO:n rikkoneen jo vuonna 2022 artiklaa 55 osoittaen ettei itse noudata kansainvälisesti sovittuja sääntöjä. Miksi Suomen neuvottelijat eivät tehneet jo vuonna 2022 laillisuusväittämää WHO:n rikkoessa artiklaa 55, Silvennoinen-Kassinen kysyy.

Vuonna 2024 WHO rikkoi toistamiseen samaa artiklaa 55. Jäsenvaltioilla tulisi olla IHR:n artiklassa 55 säädetty 4 kuukautta aikaa tutustua WHO:n yleiskokouksessa äänestettäviin muutosehdotuksiin, jotka koskevat kansainvälistä terveyssäännöstöä. WHO ei kuitenkaan kunnioita artiklan edellyttämää takarajaa, vaan IHR:n muutoksista aiotaan äänestää jo toukokuun 2024 yleiskokouksessa, siitäkin huolimatta että valtioille ei ole annettu säädettyä perehtymisaikaa. Jäsenvaltioilla ei siis ole vieläkään tiedossa lopullista versiota toukokuun yleiskokouksessa äänestettävistä IHR:n muutosehdotuksista.

Puhuttaessa yli 300 muutoksesta kansainvälisesti oikeudellisesti sitovaan lainsäädäntöön on hämmästyttävää, kuinka luonnokseen perehtymiseen ei ole annettu jäsenvaltioille kansainvälisesti sitovan säännöstön takaamaa aikaa, eikä ehdotetuista muutoksista ja niiden vaikutuksesta kansalaisten arkeen, oikeuksiin ja velvotteisiin ole avattu julkista keskustelua. Asia etenee kaikessa hiljaisuudessa.

Nyt ehdotettujen IHR:n muutosten seurauksena olemme vaarassa menettää pysyvästi esimerkiksi oikeuden määrätä omasta kehostamme sekä Suomen itsemääräämisoikeuden kansanterveyden osalta. Jos WHO noudattaisi asianmukaisesti IHR:n artiklaa 55, IHR:n muutoksista voitaisiin päättää vasta toukokuussa 2025. Näin jäsenvaltiot sekä kansalaiset saisivat vuoden lisäaikaa perehtyä ja mahdollisesti vaikuttaa asiaan.

Keskustelua pandemiasopimuksesta ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista – kuinka säilytämme perusoikeudet ja itsemäärämisoikeuden?


MKR:ssä 20.11.2023 järjestetty toinen WHO-ilta tarjosi kattauksen asiantuntijoiden puheita sekä keskustelua pandemiasopimuksesta ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista. Aiheena oli WHO globaalin diktatuurin välineenä – kuinka säilytämme perusoikeudet ja itsemäärämisoikeuden?

Illan asiantuntijapuheenvuorot hahmottiva ajankohtainen tilannekuva. Puhujina ja erikoisvierainamme olivat:

  • ”Ajankohtaista IHR-säännöstöstä irtautumisesta.”
    Sylvi Silvennoinen-Kassinen, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, immunologian dosentti ja psykoterapeutti.
  • ”Yhä muotoutumisvaiheessa oleva pandemiasopimus on näennäisen sovitteleva, myrkky on IHR:ssä.” Erikoislääkäri Rauli Mäkelä.
  • ”EU:n globaali terveysstrategia: WHO maailmanlaajuisen hallinnon keskipisteeksi – kuinka suojelemme itsemäärämisoikeuttamme ja perusoikeuksiamme?”
    Terveystieteiden maisteri Jarkko Silvola.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen mietimme keskustellen ratkaisuja suunniteltujen muutosten estämiseksi sekä ihmis- ja perusoikeuksien säilyttämiseksi. Illan aikana pohdittiin millaisilla keinoilla voisimme tehokkaimmin kasvattaa tietoisuutta näistä tärkeistä asioista yhteiskunnassamme ja yhteisöissämme sekä millä keinoilla voimme yksilöinä ja yhdessä vaikuttaa tilanteeseen ja ottaa vastuuta henkilökohtaisesti sekä paikallisyhteisöinä?

Illan kaikki puheenvuorot löydät näiltä kanavilta Rumblesta ja Kansantubesta

Katso tohtori Sylvi Silvennoinen-Kassisen tärkeä puheenvuoro aiheesta, perehdy asiaan ja jaa tietoa eteenpäin, niin että tietoisuus myös Suomea ja suomalaisia oikeudellisesti sitovista säännöistä tulee mahdollisimman laajasti kansalaisten tietoon.

Asioihin perehtymällä voimme ymmärtää mitä on tapahtumassa ja siten voimme pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tulevaisuudesta tulee hyvä ja oikeudenmukainen.

Emme voi antaa päätäntävaltaamme globaalin keskitetyn vallan käsiin.

Ystävällisesti MKR-yhteistyöverkosto

Katso myös seuraavat:

https://mkrsuomi.fi/lehdistotiedote-laaketieteen-tohtori-miksi-valtioiden-on-aiheellista-erota-whosta/

https://mkrsuomi.fi/erikoislaakari-tartuntatauteja-ja-rokotuksia-ei-saa-kayttaa-vallan-valineena/

https://mkrsuomi.fi/erikoislaakari-kiiltokuvamainen-mielikuva-whosta-alkaa-hajota/Lähteet:

Presidentti hyväksyi nämä WHO:n Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR)(2005) muutokset 2.11.2023 ohi eduskunnan: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80858d7c

Kirjallinen kysymys 10.11.2023 eduskunnan asemasta hyväksyttäessä jatkossa WHO:n Kansainväliseen säännöstöön (IHR) muutoksia:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_189+2023.aspx

WHO:n Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR 2005): artikla 59 irtisanoutuminen ja artikla 61 voimaantulo:
https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

Neuvottelujen alla olevat WHO:n Kansainvälisen terveyssäännöstön muutosehdotukset, joista on tarkoitus äänestää WHO:ssa toukokuussa 2024:
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

World Health Organization: International Health Regulations, third edition (2005),
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf?sequence=1

World Health Organization: Fifth meeting of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005)
https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/10/02/default-calendar/fifth-meeting-of-the-working-group-on-amendments-to-the-international-health-regulations-(2005)

World Health Organization: International Health Regulations
https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1Lue myös: