Patologin viesti kansanedustajille: Suomen ei tule missään tapauksessa ratifioida WHO:n sopimusta

Patologian erikoislääkäri ja dosentti Seppo Sutinen on lähettänyt kansanedustajille asiantuntevan avoimen kirjeen, jossa hän kertoo perusteellisesti, miksi Suomi ei saa hyväksyä Maailman terveysjärjestön (WHO) luonnosta pandemiasopimuksesta eikä kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) muutoksista.

Sutinen nostaa esiin, kuinka terveysviranomaiset levittivät aktiivisesti väärää tietoa SARS-CoV-2:sta ja covid-”rokotteista”. Lisäksi hän mainitsee covid-injektioiden sisältäneen elimistölle myrkyllistä grafeenioksidia, jonka olemassaoloa ei mainittu niiden tuoteselosteessa, ja jonka olemassaolon valmistajat, viranomaiset ja valtamedia ovat usein jyrkästi kieltäneet.

Sutisen mukaan Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyi covid-injektioissa käytettäväksi rasva-aineita, joita ei niiden valmistajan mukaan saa koskaan käyttää ihmisillä eikä eläimillä. Poliitikkojen tukemana viranomaiset sivuuttivat myös kansainväliset eettiset ja ihmisoikeuksia puolustavat sopimukset, jotka suojelivat ihmisten perimää geenimuunnelluilla organismeilla tehtäviltä kokeilta. WHO ei halunnut maailman väestön tietävän tästä tosiasiasta.

Suomen kansa on luullut, että meillä THL sekä FIMEA vastaavat kansalaisille tarjottujen lääkkeiden ja rokotteiden laadusta. Mutta kun on kysytty, ovatko ne tehneet koronarokotteiden Suomeen saapuvista eristä vaadittavia tutkimuksia, vastaus on ollut: ei ole, vaan on luotettu EMA:n, CDC:n tai jopa lääkevalmistajien ilmoituksiin. Näin ne viranomaiset, joiden olisi tullut valvoa rokotteiden laatua, ovat ryhtyneet niiden myyntimiehiksi.1

TERVEYSAUKTORITEETIT LÄÄKETEOLLISUUDEN ÄÄNITORVINA?

Sutisen laatimassa kirjeessä luetellaan muutamia esimerkkejä viranomaisten esittämästä väärästä tiedosta.

  • Luonnollisen immuniteetin kerrottiin antavan huonomman suojan covid-injektioihin verrattuna
  • Covid-injektiosta seuraavaa sydänlihastulehdusta väitettiin harvinaisemmaksi kuin covid-taudista aiheutuvaa sydänlihastulehdusta
  • Kahta virusvarianttia vastaan suunnitellun covid-injektion tutkimustulokset todettiin ”kristallinkirkkaiksi” vain kahdeksalla hiirellä tehdyn tutkimuksen perusteella
  • SARS-CoV-2:n alkuperä Wuhanin laboratoriosta leimattiin salaliittoteoriaksi.

Suomen kuten koko maailman terveysviranomaiset ovat ottaneet ohjeensa WHO:lta sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin vastaavilta viranomaisilta eli FDA:lta, CDC:ltä ja EMA:lta. WHO saa huomattavan suuren osan rahoituksestaan rikkailta lääkeyrityksiltä ja niiden rahoittajilta, samoin FDA ja CDC.1

Olemmeko siis saaneet covid-epidemiaan ja ”rokotteisiin” liittyvän tietomme lääketeollisuudelta WHO:n ja terveysviranomaisten kertomana?

SISÄLSIVÄTKÖ COVID-INJEKTIOT MYRKYLLISTÄ GRAFEENIA?

Kirjeessä grafeenioksidia kuvataan myrkylliseksi pieneksi hiukkaseksi, joka pystyy ohittamaan veriaivoesteen ja pääsemään aivoihin. Keskushermostossa se voi aiheuttaa halvaantumista, aivohalvauksia ja muita hermoston muutoksia – pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta. Sutisen mukaan elimistön omat antioksidantit kykenevät kuitenkin hajoittamaan grafeenin vähitellen.

Pfizerin omassa dokumentissa kuvataan, kuinka grafeenioksidia tarvitaan covid-injektion valmistusprosessissa. 2

Sutinen epäilee, että grafeenin poistuminen elimistöstä on syy jatkuville tehosteannoksille. Grafeenin pääosana hän pitää nestemäisenä tekoälyn alustana toimivaa hydrogeeliä, joka on nesteen ja kiinteän aineen sekoitusta. Hydrogeelin avulla ihminen voidaan yhdistää internetiin.

Suurimman taloudellisen hyödyn näistä geeniteknisistä valmisteista ovat saaneet niiden valmistajat ja rahoittajat. Heille on jo siitä syystä tärkeää jatkaa näitä kansanterveyden kannalta vahingollisia toimia. Keitä he ovat?

He ovat niitä, jotka tulevat yhdessä tunnettujen liike-elämän ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa kerran vuodessa Sveitsin Davosiin Maailman talousfoorumin (WEF) kokoukseen, joka käydään suljettujen ovien takana. WEF:llä on puolestapuhujansa WHO:n, ja YK:n ja EU:n sekä hyvin monien kansallisvaltoiden, mm. Suomen, hallituksissa.1

Yhdysvaltalaisessa patentissa (U.S. Patent 11,107,588 B2) kuvataan kuinka henkilöille voidaan ”tarjota elektroninen laite, jossa on piiri läheisyyden tunnistamista varten” ja joka ”sisältää ohjeita tunnisteen luomiseksi”. Systeemin avulla ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa ja ulkoisiin laitteisiin, mikä mahdollistaa henkilön seurannan ja pisteytyksen. 3

LIPIDINANOPARTIKKELIEN IHMISELLE KIELLETYT AINESOSAT

Kirjeessä lipidinanopartikkelit (LNP) kuvataan hyvin pieniä ”kuplina”, joita käytetään covid-injektion mRNA:n kuljettamiseen kehon soluihin. LNP:t suojaavat niiden sisällä olevaa haurasta geneettistä materiaalia (mRNA) niin kauan, kunnes se vapautetaan solun sisään.

mRNA antaa soluille ohjeet valmistaa SARS-CoV-2:n piikkiproteiinia, jota vastaan elimistön immuunijärjestelmä reagoi. Ongelmana on, että immuunijärjestelmän reaktio kääntyy myös piikkiproteiinia sisältäviä ihmisen omia soluja vastaan – aivan kuten autoimmuunisairaudessa.

Sutisen mukaan Euroopan lääkevirasto (EMA) on hyväksynyt ALC-0315 ja ALC-0159 -lipidit käytettäväksi covid-injektioiden ainesosina, vaikka niiden valmistajan mukaan kumpaakaan ei saa käyttää ihmisillä eikä eläimillä.

Koko koronapandemian ongelma liittyy niin valtavaan salaliittoteoriaan, että ihmisten, jotka ovat luottaneet esivaltaan, terveysviranomaisiin ja lääkäreihin, on ollut mahdotonta uskoa, että heidät kaikki on petetty.1

GEENIMUUNNELLUILTA ORGANISMEILTA IHMISKUNTAA SUOJELLUT LAINSÄÄDÄNTÖ ON HYLÄTTY

Sutinen kirjoittaa, että LNP:ita sisältävät mRNA-”rokotteet” ovat aina täyttäneet geenimuunneltujen organismien määritelmän. Pfizer, Moderna, sääntelyviranomaiset ja osalliset poliitikot ovat väittäneet, ettei covid-injektio voi muuttaa ihmisen perimää. Ihmisen DNA:n muuttaminen mRNA:n avulla käänteistranskriptioksi kutsutun ilmiön seurauksena on kuitenkin tunnettu olevan mahdollinen jo vuodesta 1983 lähtien, kun aihe oli Nobelin palkinnon perusteena. 4 WHO ja sääntelyasiantuntijat eivät halunneet globaalin väestön tietävän näistä faktoista”, Sutinen mainitsee.

On loukkaamaton ihmisoikeus saada tietää omaan kehoon mahdollisesti joutuvista geenimuunnelluista organismeista.” 1

Heinäkuussa 2020, vähän ennen covid-19-”rokotuskampanjan” aloittamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella kumottiin vuosikymmenten aikana kehitelty lainsäädäntö, joka suojeli ihmiskunnan terveyttä geenimuunnelluilta organismeilta. Asetuksen mukaan mitään ilmoitustietoja geenimuunnelluista organismeista covid-injektioihin liittyen ei enää vaadita.

PATOLOGIN VETOOMUS IHMISKUNNAN PUOLESTA

WEF, WHO ja YK ovat valmistelleet WHO:n yleiskokousta 21.-30.5.2023, jossa on tarkoitus vahvistaa WHO:n muuttuminen neuvoa-antavasta asiantuntijaorganisaatiosta määrääväksi, valtioiden yläpuolella olevaksi viranomaiseksi, joka halutessaan voi antaa ns. pandemiavaroituksen todetusta tai jopa todennäköisestä epidemiasta.

Se merkitsee vallan siirtoa kansalaisten terveyttä koskevissa asioissa kansallisvaltioilta WHO:lle. Näin on tarkoitus varmistaa suunnitteilla olevien uusien mRNA rokotusten jatkuminen. Käyttövoimana on edelleen kansan pelottelu ”vaarallisella pandemialla”.

Suomen eduskunnan ei missään tapauksessa tule ratifioida tuota sopimusta.

– Patologian erikoislääkäri, dosentti Seppo Sutinen

Yllä oleva julkaisu on MKR:n tekemä tiivistelmä Seppo Sutisen lähettämästä avoimesta kirjeestä kansanedustajille. Seppo Sutinen on patologian erikoislääkäri, dosentti ja New Yorkin Tiedeakatemian jäsen.

Lue Seppo Sutisen avoin kirje kansanedustajille kokonaisuudessaan:

Lähteet

  1. Seppo Sutinen. Avoin kirje kansanedustajille.
  2. Pfizer. Structural and biophysical characterization of SARS-CoV-2 spike glycoprotein (P2 S) as a vaccine antigen. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2023/02/125742_S1_M4_4.2.1-vr-vtr-10741.pdf
  3. United States patent 11 107 588 B2. Methods and systems of prioritizing treatments, vaccination, testing and/or activities while protecting the privacy and individuals. https://patentimages.storage.googleapis.com/68/80/73/6a17a66e9ec8c5/US11107588.pdf
  4. Pelastetaan Suomen lapset. GMO-valheet paljastuvat! https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/04/GMO-valheet-paljastuvat.pdf

Lue myös: