WHO ajaa pandemianhallinnan kansainvälistä sopimusta

Onko WHO oikea taho pandemian hallintaan?

WHO käynnisti vuonna 2021 neuvottelut pandemian hallinnan kansainvälisestä sopimuksesta. Genevessä neuvotellaan ensi viikolla 5-7.12.2022 alustavasta Conceptual Zero Draft -sopimuksesta.
WHO ajaa pandemianhallinnan kansainvälistä sopimusta, joka siirtää käytännössä vallan määritellä pandemiatoimet valtioilta WHO:lle.

WHO:n pandemiasopimuksen ongelmakohtia koonnut Dr. Silvia Behrendt täsmentää sopimukseen liittyviä ongelmakohtia


1) Global Health Security -ideologian kytkeminen pandemianhallintaan. Siinä turvallisuussektorin agendat yhdistetään pandemianhallintaan, mikä tuo militaristisen painotuksen lääketieteelliseen ongelmanratkaisuun.

2) Sopimus antaisi vallan WHO:n pääsihteerille (Tedros) julistaa hätätilan (public health emergency) ohi kansallisten toimijoiden. Pääsihteerin vallankäyttöä tukee WHO:n hallinnollinen rakennelma, jonka mukaisesti WHO:ssa sihteeristö on itsenäinen toimija, eikä pääsihteeri näin ole WHO:n yleiskokouksen (World Health Assembly) alainen.

3) Sopimus antaisi vallan WHO:lle käynnistää operaatioita standardisoidun toimintamallin mukaisesti ja maakohtaisten arvioiden pohjalta tavalla, joista kyseinen valtio ei käytännössä voi kieltäytyä.

4) Sopimus antaisi lääketeollisuudelle mahdollisuuden keinotella hätäluvalla jakeluun annettavilla rokotteilla tai lääkkeillä, mikäli se mahdollistaa WHO:lle hätätilan julistamisen ilman valtiollisten toimijoiden kontrollia.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että WHO:n pääsihteeri Tedros, jolla ei ole lääketieteellistä koulutusta, voisi yksinomaan omalla päätöksellään päättää puolestamme esimerkiksi sulkutoimista, rokotteista tai käytössä olevista lääkkeistä. Kansalliset viranomaiset ja poliittiset toimijat olisivat vain pandemiatoimien toteuttajia.

Lisäksi sopimuksella annettaisiin valtaa pandemiatoimissa kolmansille osapuolille, jotka eivät ole osa viranomaiskoneistoa. Järjestely on täysin käsittämätön ja siirtäisi vallan pandemiatoimista pysyvästi WHO:lle.

Kanadalainen kansanedustaja Leslyn Lewis kiinnittää huomiota vallansiirtojen lisäksi siihen, että WHO on väljentänyt pandemian määritelmää, jolloin on vaarana, että pandemia voidaan julistaa kevyin perustein.

Privacy International -kansalaisjärjestö on puolestaan arvostellut sopimuksesta puuttuvaa kansalaisten perusoikeuksien suojaa ja vaatii sopimukselta hankintojen läpinäkyvyyttä ja korruption kontrollia.

WHO on tuottamassa globaalia rokotepassia/koronapassia

WHO:n pandemianhallinnan suunnitelmiin liittyy myös digitaalinen rokotepassi. WHO tilautti globaalia digitaalista rokotepassia varten tunnistusmekanismin saksalaiselta Telekomilta keväällä 2022. Marraskuussa 2022 Balilla pidetyssä G20-kokouksen julistuksessa liityttiin vahvasti digitaalisen rokotepassin edistämiseen.

WHO:n pääsihteeri Tedrosin aiemman kannan mukaan rokotepassia ei ole ollut tarvetta ottaa käyttöön, koska rokotekattavuus ei ole ollut riittävän korkealla tasolla. Rokotepassista olisi tullut ”tasa-arvo-ongelma”, kun kaikilla ei olisi ollut mahdollisuutta ottaa rokotetta.

WHO tähtääkin rokotekattavuuden globaaliin nostoon 70 % tasolle. WHO toistaa myös iskulausetta: ”No one is safe until everyone is safe”. Tämä iskulause nostaa myös kysymyksen siitä, käytetäänkö tasa-arvon mielikuvaa jatkossa painostamaan jokaista rokotteen ottamiseen, jotta ”kaikilla olisi turvallista”. Koronarokotteiden osalta tiedämme, että väite ei edes pidä paikkaansa, koska tauti leviää ja tarttuu rokotuksista huolimatta.

WHO:n tavoite näyttää myös muutoin olevan koronarokotekattavuuden nosto riippumatta siitä, mikä on pandemiatilanne. WHO:n hankkeissa mukana ollut tohtori Astrid Stuckelbergerin mukaan WHO on huolestuttavalla tavalla muuttunut kansainvälisestä terveysjärjestöstä ”kansainväliseksi rokotejärjestöksi”. WHO on alkanut keskittyä pandemianhallintatoimissa rokotteiden jakeluun ja massakontrolliin, mikä heijastuu pandemianhallintaan esitetyissä käytännöissä ja jota myös globaali digitaalinen rokotepassi edustaa.

Ihmetellä voi myös niitä painotuksia, jotka koronarokotteet saavat pandemianhallinnassa esimerkiksi WHO:n viimeisimmässä pandemianhallintaa arvioivassa raportissa.

Tapaa, jolla WHO ajaa rokotepassia ja koronarokotteiden rokotekattavuuden laajentamista, ei niinkään ole lääketieteellisesti perusteltu, vaan rokotejakelussa ja siihen passilla sitomisessa vaikuttaisi olevan muita intressejä, kuten taloudellisia tai massakontrollin intressejä.

Pandemiarahasto

WHO tarvitsee hankkeilleen rahoitusta. Se on hankkinut tukea muun muassa sitouttamalla kansainvälisiä tahoja tuekseen esimerkiksi G20-kokouksen julistuksella (kohta 22–23) ja EU:n pandemianhallintaan ja terveyteen liittyvillä ohjelmilla. Viittaukset pandemian hallinnan keskittämiseen ja WHO:n tukemiseen ovat löydettävissä molemmilta tahoilta.

WHO:n toimia taustoittaa myös kysymys rahoittajien vaikutuksesta järjestön toimintaan. Keskeisenä on ollut huoli Bill Gatesin laajasta vaikutusvallasta yhtenä suurimmista yksityisistä rahoittajista järjestön sisällä sekä muissa kansainvälisissä terveys- ja rokotejärjestöissä.

Gatesin omilla sivuilla hänen pandemianhallinnan mallinsa näyttää myös vähintäänkin erikoiselta. “Militaries regularly run war games to evaluate their readiness—we should do the same with disease threats. In most countries, these exercises can be run by local public health and military leaders, with GERM acting as an advisor and reviewer.”
Suomeksi: ”Armeijat järjestävät säännöllisesti sotaharjoituksia arvioidakseen valmiuttaan – meidän pitäisi tehdä samoin tautiuhkien kanssa. Useimmissa maissa paikalliset kansanterveys- ja sotilasjohtajat voivat toteuttaa nämä harjoitukset, ja GERM voi toimia neuvonantajana ja tarkastajana.”

”Here’s how a GERM response would work: The team’s disease monitoring experts would look for potential outbreaks. Once it spots one, GERM should have the ability to declare an outbreak and work with national governments and the World Bank to raise money for the response very quickly. Product-development experts would advise governments and companies on the highest-priority drugs and vaccines.”
Suomeksi: ”GERM toimisi näin: ”Tiimin tautiseuranta-asiantuntijat etsisivät mahdollisia tautipurkauksia. Kun se havaitsee sellaisen, GERM:llä pitäisi olla mahdollisuus julistaa tautipurkaus todetuksi ja tehdä yhteistyötä kansallisten hallitusten ja Maailmanpankin kanssa, jotta se voisi kerätä nopeasti rahaa vastatoimiin. Tuotekehitysasiantuntijat neuvoisivat hallituksia ja yrityksiä ensisijaisesti tarvittavista lääkkeistä ja rokotteista.”


WHO:n pandemiarahaston pelätään myös lisäävän entisestään rahoittajien valtaa vaikuttaa myös terveyden nimissä määriteltäviin toimiin. Pandemiasopimuksen sisällöstä neuvotellessa myös tämänkaltaisten intressiristiriitojen syntyminen pitäisi estää.

Valitettavasti näyttää siltä, että Suomi ja EU ovat vahvasti sitoutuneet ”hyvän asian nimissä” tukemaan WHO:n kansainvälistä sopimusta. Sopimus on etenemässä ilmeisin ”sammutetuin lyhdyin”, sillä sen kiistanalaiset kohdat eivät vaikuta olevan yleisessä tiedossa.

Sopimusta ja siihen liitännäistä digitaalista rokotepassia ja pandemiarahastoa on viety eteenpäin paketoiden se kauniisiin puheisiin koordinoidusta pandemianhallinnasta ja höystäen se käsitteillä, jotka vaikuttavat hyviltä aikomuksilta globaalin terveyden parantamiseksi.

Päättäjillä ei millään tasolla vaikuta olevan käsitystä siitä, mitä on meneillään ja mitkä tulevat olemaan sopimuksen seuraukset ja riskit. WHO:n pandemiasopimuksesta ei siihen mukaan menemisen jälkeen voi irrota kuin ns. opt-out-menettelyllä, joka kestää 2–3 vuotta.

Haluammekin saada teidät tietoiseksi siitä, että Suomi ja EU ovat taipumassa vallansiirtoon valtioilta WHO:lle tavalla, joka tuottaa valtavan riskin sekä vallansiirtona että kansanterveydellisesti. Se vie vallan omien terveysviranomaistemme käsistä pandemiatoimien päättämisessä ja muuttaa heidän roolinsa WHO:n avustajiksi.

Näin itsenäisyyspäivän kynnyksellä, vetoan teitä ymmärtämään tämän pandemianhallinnan nimissä eteenpäin viedyn sopimuksen kautta vallan kansainväliselle taholle luovuttamisen riskit ja seuraukset Suomelle.

Asia on myös erittäin ajankohtainen, sillä sopimuksen sisällöstä neuvotellaan 5.–7.12.2022 WHO:n yleiskokouksessa


”Pandemiasopimuksen neuvotteluelimen kolmas kokous
järjestetään 5.–7.12.2022. Kokouksessa on tarkoitus keskustella ensimmäisestä luonnoksesta sopimuksen sisällöksi. EU muodostaa kantaansa neuvotteluita varten syksyn 2022 aikana.”

Lähteet


Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates, Politico, May 2017, https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
E 57/2021. Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätös EU:n kannaksi WHO:n 74. yleiskokouksessa kansainvälistä pandemiavarautumista ja -vastetta koskevan yleissopimuksen neuvotteluprosessin aloittamiseksi ja EU:n osallistumisoikeuden varmistamiseksi neuvotteluihin. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_57+2021.aspx
EUN 1/2022. Ulko- ja terveysministereiden yhteiskokous 9.2.2022.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EUN_1+2022.pdf

Meet the Germ Team. Bill Gates, April 30, 2022. https://www.gatesnotes.com/Health/Meet-the-GERM-team
The centralization of health via the WHO should be resisted by civil society, 11.5.2022. Dr. Silvia Behrendt. https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/centralization-of-health-who-resist/
WHO:n pandemiasopimuksen ongelmakohtien kokoamista.
1) Global Health Security -ideologian kytkeminen pandemianhallintaan, joka yhdistää turvallisuussektorin agendat pandemianhallintaan ja militarisoi lääketieteellistä ongelmanratkaisua.
2) Sopimus antaa vallan WHO:n pääsihteerille (Tedros) julistaa hätätilan (public health emergency) ohi kansallisten toimijoiden. Pääsihteerin vallankäyttöä tukee WHO:n hallinnollinen rakennelma, jonka mukaisesti WHO:ssa sihteeristö on itsenäinen toimija, eikä pääsihteeri näin ole WHO:n yleiskokouksen (World Health Assembly) alainen toimivaltansa osalta.
3) Sopimus antaisi vallan WHO:lle käynnistää operaatioita standardisoidun toimintamallin mukaisesti ja maakohtaisten arvioiden pohjalta tavalla, joista kyseinen valtio ei käytännössä voi kieltäytyä.

EUN 67/2022. Sosiaali- ja terveysministeriö. Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokoukset 14.6. (terveys) ja 16.6.2022 (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka) Luxemburgissa. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EUN_67+2022.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 27.9.2022. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2022-AK-46473.pdf
WHO:n sopimusneuvottelujen tilannekuva.
The WHO Pandemic Treaty. Leslyn Lewis, kanadalainen kansanedustaja, 20.9.2022. https://leslynlewismp.ca/2022/09/20/the-who-pandemic-treaty/
Valtioneuvoston tiedote, 30.9.2022. Säätytalolla keskusteltiin WHO:n tulevasta pandemiasopimuksesta https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/saatytalolla-keskusteltiin-who-n-tulevasta-pandemiasopimuksesta
STM keskusteli sopimusneuvotteluista sidosryhmien kanssa.
”STM järjesti sidosryhmille keskustelutilaisuuden sopimusneuvotteluista 28.9. Korona on osoittanut, että WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) ei sellaisenaan riitä tehokkaasti torjumaan epidemioiden laajentumista rajat ylittäväksi pandemiaksi. Tämän vuoksi WHO päätti joulukuussa 2021 perustaa hallitustenvälisen neuvotteluelimen valmistelemaan pandemiavalmiutta ja -vastetta koskevaa erillistä sopimusta. Neuvottelut ovat vasta alkuvaiheessa. Sopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa 2022, jonka jälkeen istuntoja on pidetty maaliskuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa. Tähän mennessä on käsitelty lähinnä teknisiä asioita kuten neuvotteluiden aikataulua ja rakennetta. ”
WHO. Act-Accelerator. October, 2022. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/act-a-external-evaluation_october_2022.pdf?sfvrsn=c4b6541a_3&download=true
WHO:n pandemiaan hallinnan arviointia ja sen kehittämistavoitteita. Keskeisenä ratkaisuna esitetään globaalin rokotejakelun tehostamista. Ja dataan perustuvaa valvontaa (”surveillance”).
G20 Declaration, Bali, 16.11.2022. https://consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/
Kohdat 21-23 viittaavat WHOn pandemian hallintaan.
Kohta 23. ”We acknowledge the importance of shared technical standards and verification methods, under the framework of the IHR (2005) (Kyse on WHOn säännöksistä, joita nimenomaisesti WHO:n pandemiasopimuksen yhteydessä on lähdetty muuttamaan), to facilitate seamless international travel, interoperability, and recognizing digital solutions and non-digital solutions, including proof of vaccinations. We support continued international dialogue and collaboration on the establishment of trusted global digital health networks as part of the efforts to strengthen prevention and response to future pandemics, that should capitalize and build on the success of the existing standards and digital COVID-19 certificates.”
Kohta 21. ”We will work closely with the WHO to ensure the Task Force continues to complement the global pandemic PPR architecture (kyse on WHO:n Pandemic Prepareness and Response -arkkitehtuurista, johon siis kuuluvat kansainvälinen sopimus, globaali digitaalinen rokotepassi ja pandemiarahasto) and there is no further duplication and fragmentation of the global health governance system.”
Privacy International. Comments on the conceptual zero draft of the WHO’s Pandemic prevention, preparedness and response accord. November, 2022.
https://privacyinternational.org/sites/default/files/2022-11/PI%27s%20comments%20on%20the%20conceptual%20zero%20draft.pdf

Lue myös: