Riisuuko WHO jäsenvaltioilta päätösvallan ja ihmisoikeudet?

WHO:n pandemiasopimus ja IHR-muutokset – riisutaanko jäsenvaltioilta päätösvalta ja ihmisoikeudet?

Maailman terveysjärjestön (WHO) 76. yleiskokous järjestetään 21.5.2023. Kokouksessa on määrä käsitellä pandemiasopimusta sekä muutoksia kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR). Joidenkin asiantuntijoiden mielestä on mahdollista, että pandemiasopimuksesta ja IHR:n muutoksista sovitaan jo vuoden 2023 yleiskokouksessa, vaikka suunnitelman mukaan neuvottelut päättyvät toukokuussa 2024.

MKR:n tulkinnan mukaan kyseisten asiakirjojen hyväksymisen seuraukset voisi kiteyttää seuraavalla tavalla:

 • WHO:n pääjohtaja saisi yksinoikeuden päättää kansanterveyden hätätilan julistamisesta pelkän kansanterveyttä mahdollisesti uhkaavan tilanteen perusteella riippumatta siitä, onko kyseessä ihmisiin, eläimiin tai luontoon vaikuttava olosuhde. (ks. IHR: Artikla 2 ja 12; pandemiasopimus: Artikla 4, kohta 14)
 • Merkittävä osa kansallista päätösvaltaa siirtyisi Suomesta WHO:lle, joka saisi ehdottoman määräysvallan useisiin kansanterveyteen liittyviin asioihin. (ks. IHR: Artikla 1 ja 42; pandemiasopimus: Artikla 15)
 • Pandemiaan varautumisessa ja kansanterveyden hätätilassa perus- ja ihmisoikeuksia ei kunnioitettaisi. WHO määräisi kaikkia koskevan rokotuksen, jäljityksen, eristyksen ja lääkityksen sekä rajoittaisi liikkumista ja matkustamista yksinvaltaisesti. (ks. IHR: Artikla 3 ja 18; pandemiasopimus: Artikla 14)
 • Monet lääketieteelliset tiedot ja sijaintitiedot eivät olisi yksityisiä, koska niitä tarvittaisiin valvonnan ja rajoitusten toteuttamiseen. (ks. IHR: Artikla 15, 16, 23, 35 ja 36)
 • WHO:n jäsenvaltiot sitoutuisivat rajoittamaan sananvapautta kaikessa tiedonvälityksessä. (ks. IHR: Artikla 44; pandemiasopimus: Artikla 17)

MKR:n avoin kirje kansanedustajille

Arvoisa Kansanedustaja,

Maailman terveysjärjestö (WHO) käynnisti vuonna 2022 neuvottelut pandemiavarautumista ja -vastetta koskevasta pandemiasopimuksesta sekä kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) muuttamisesta. Asian käsittely jatkuu WHO:n yleiskokouksessa 21.5.-30.5.2023 ja neuvottelujen on määrä päätyä hyväksyntään yleiskokouksessa toukokuussa 2024.

Kyseisten asiakirjojen hyväksyminen lisäisi merkittävästi WHO:n määräysvaltaa jäsenvaltioiden kansanterveyteen liittyvissä asioissa. Vastustamme sekä pandemiasopimuksen että kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten hyväksymistä, sillä ne heikentävät merkittävästi Suomen itsemääräysvaltaa, lääketurvallisuutta sekä kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia.

Pandemiasopimuksen hyväksyminen tarkoittaisi WHO:n jäsenvaltioiden toimivallan kannalta pääasiassa seuraavaa.
 1. WHO:n valtaa suhteessa jäsenvaltioihin lisättäisiin muun muassa luovuttamalla WHO:n pääjohtajalle valta julistaa pandemia. (Artikla 4, kohta 17; Artikla 15, kohta 2)
 2. Jäsenvaltiot sitoutuisivat luovuttamaan pandemianhallintaan liittyvien tuotteiden – kuten maskien, lääkkeiden ja rokotteiden – logistiikan WHO:n ohjaukseen. (Artikla 1 ja 6)
 3. Jäsenvaltiot sitoutuisivat nopeuttamaan pandemianhallintaan liittyvien tuotteiden lupien myöntämistä ja hyväksymistä hätätilanteessa käytettäväksi. (Artikla 8, kohta 2)
 4. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin osallistumaan uusia taudinaiheuttajia koskevaan tutkimukseen. (Artikla 9, kohta 4)
 5. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin toimittamaan WHO:lle tietoa potentiaalisesti pandemiaa aiheuttavista patogeeneistä, joita WHO valtuutettaisiin hallinnoimaan. (Artikla 10)
 6. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin toimeenpanemaan rajoitustoimenpiteitä, kuten karanteeni ja eristys, joita ei voitaisi määritellä syrjiviksi. (Artikla 14)
 7. Jäsenvaltiot sitoutuisivat rajoittamaan ja analysoimaan pandemiaan liittyvää tiedonvälitystä WHO:n määrittelemällä tavalla. (Artikla 17)
 8. Jäsenvaltiot sitoutuisivat käyttämään vähintään 5% terveydenhuoltomenoistaan pandemiaan varautumiseen ja reagointiin sekä tietyn osan BKT:sta kansainväliseen yhteistyöhön ja pandemiaan varautumiseen. (Artikla 19, kohta 1c ja 1d)
Kansainvälisen terveyssäännöstön ongelmalliset muutosehdotukset jäsenvaltioiden toimivallan osalta ovat pääosin seuraavat.
 1. WHO:n rooli muuttuisi ohjeistuksia jakavasta tahosta laillisesti sitovia määräyksiä antavaksi auktoriteetiksi. (Artikla 1; Artikla 42)
 2. Kansanterveyden riskien sijaan säännöstö laajenisi kattamaan kaikki tilanteet, joilla on potentiaalinen vaikutus kansanterveyteen. (Artikla 2)
 3. Kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen sijaan säännöstön toimenpiteiden toteuttamisessa painotettaisiin tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. (Artikla 3)
 4. WHO:lle luovutettaisiin valta hallinnoida jäsenvaltioiden terveydenhuollon tuotteisiin liittyvää tuotantoa ja logistiikkaa. (Artikla 13A)
 5. WHO saisi vallan edellyttää kansalaisilta todistusta lääketieteellisistä tutkimuksista, rokotuksesta tai muusta ennaltaehkäisevästä hoidosta sekä jäljittää tartunnan saaneita ja määrätä karanteenista, annettavasta hoidosta ja eristyksestä. (Artikla 18)
 6. WHO:n hätäkomitealle annettaisiin valta kumota jäsenvaltioiden tekemät terveysturvallisuutta koskevat päätökset. (Artikla 43)
 7. Jäsenvaltiot sitoutuisivat kohdentamaan rahoitusta kansainväliseen rahoitusmekanismiin, kansanterveyteen kohdistuvien uhkien tunnistamiseen sekä terveydenhuollon tuotteiden saatavuuden edistämiseen. (Artikla 44, kohta 1)
 8. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin rajoittamaan tiedonvälitystä tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa ja muissa viestintäkanavissa WHO:n määrittelemien linjausten mukaisesti. (Artikla 44, kohta 1h; Liite 1, kohta 7)

WHO organisaationa on muuttunut huolestuttavalla tavalla suuntaan, jossa jäsenvaltioiden kontrolli uhkaa heikentyä. WHO on ollut perinteisesti jäsenvaltioiden rahoittama. Viimeisen 15 vuoden aikana WHO:n budjetti on rakentunut yhä enemmän yksityisten tahojen varaan. Epäsuorat rahoituslähteet huomioiden Bill & Melinda Gates -säätiö rahoitti jo viidenneksen WHO:n budjetista vuonna 2021. Kyseisellä, maailman suurimmalla yksityisellä säätiöllä on eturistiriita johtuen kattavista sijoituksistaan lääketeollisuuteen. Vaikka säätiötä ei ole demokraattisesti valittu, sen vaikutusvalta WHO:ssa on jäsenvaltioiden edustajien kaltainen. Yksityisten rahoittajien ja lääketeollisuuden kasvanut taloudellinen vaikutusvalta uhkaa vaikuttaa WHO:n linjauksiin ja toimintatapoihin.

Myös WHO:n uskottavuus terveyden globaalina auktoriteettina on herättänyt epäilyksiä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus julisti vuonna 2022 apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi vastoin WHO:n hätäkomitean asiantuntijoiden näkemystä. Kun pandemiasopimus ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset keskittävät valtaa nimenomaan WHO:n pääjohtajan käsiin, päätöksenteko vastoin asiantuntijoiden arviota on kyseenalaista. Covid-19-pandemian aikana WHO laati toistuvasti suosituksia, jotka rikkoivat sen vuonna 2019 laatimia influenssapandemian ohjeistuksia, joiden mukaan missään olosuhteissa ei tule jäljittää tartunnan saaneita, asettaa ihmisiä karanteeniin eikä toteuttaa maahantulo- ja maastapoistumistarkastuksia. Useiden korkeatasoisten tutkimusten mukaan toteutetut rajoitustoimenpiteet olivat hyvin haitallisia kansantaloudelle ja -terveydelle.

WHO:n pandemiasopimuksen ja kansainväliseen terveyssäännöstön esitettyjen muutosten riskejä ovat jäsenvaltioiden itsenäisen päätösvallan huomattavan kaventumisen lisäksi kansainvälisen terveyspolitiikan medikalisaatio ja korruptio, lääketurvallisuuden heikkeneminen, pk-yritysten ja yrittäjyyden kannattavuuden vaarantuminen ja perus- ja ihmisoikeuksien kaventuminen – erityisesti kehollisen itsemääräämisoikeuden, liikkumisvapauden ja sananvapauden osalta – kansainvälisessä lainsäädännössä.

Suomen koulutustaso, terveydenhuolto- ja teknologiaosaaminen ovat maailman huippua. Mainittujen asiakirjojen osalta on syytä pohtia, mitä sellaista niiden allekirjoittaminen toisi Suomelle, mitä sillä ei jo valmiiksi ole?

Vastustamme kyseisten asiakirjojen allekirjoittamista ja sitä kautta Suomen itsenäisen päätösvallan luovuttamista WHO:lle.

Teidät on valittu palvelemaan Suomen ja sen kansan etua. Pyydämme, että

 1. keskustelette eduskuntaryhmässänne kyseisten asiakirjojen sisällöstä ja merkityksestä Suomelle
 2. keskustelette muiden puolueiden kanssa asiakirjojen sisällöstä ja merkityksestä Suomelle
 3. otatte yhteyttä STM:n neuvottelevaan virkamieheen, Satu Leinoon sekä Suomen WHO:n valtuuskunnan pysyvään edustajaan, Kirsti Kauppiin ja kerrotte, ettei Suomi voi hyväksyä laadittujen edellä mainittuja pandemiasopimuksen ja/tai kansainvälisen terveyssäännöstön mukaisia järjestelyjä, eikä kansalaistensa oikeuksien rajoittamista ja päätösvallan luovuttamista WHO:lle.

Kunnioittavasti,

MKR Yhteistyöverkosto

Kuinka aktiivinen kansalainen voi vaikuttaa?

Ehdotuksia pandemiasopimuksen ja IHR:n muutosten hyväksymiseen vaikuttamiseksi:
 • Jaa tätä artikkelia sosiaalisessa mediassa
 • Ota yhteyttä kansanedustajaasi tai kaikkiin kansanedustajiin asian tiimoilta (ks. ”Kansanedustajien sähköpostiosoitteet 2023”)
 • Perehdy pandemiasopimukseen ja IHR-muutoksiin
 • Perehdy syvällisemmin aiheeseen esimerkiksi seuraavien lähteiden avulla
  • Andrew Bridgenin puhe Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa
  • James Roguskin 100 syytä pysäyttää WHO
  • World Council for Health:n toimintapoliittinen selonteko

Viitteet

 1. Sosiaali- ja terveysministeriö. WHO:n pandemiasopimus. https://stm.fi/pandemiasopimus
 2. World Health Organization. Proposal for amendments to the International Health Regulations (2005). https://healthpolicy-watch.news/wp-content/uploads/2022/02/C.L.2.2022-IHR-amendments-English.pdf
 3. World Health Organization. Provisional WGIHR timeline 2022-2024. https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_4-en.pdf
 4. World Health Organization. Zero draft of the WHO CA+ for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at its fourth meeting. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf
 5. World Health Organization. Article-by-article compliation of proposed amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
 6. World Health Organization. International Health Regulations. https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1
 7. Vaughan, J. Mogedal, S. Kruse, S. Lee, K. Walt, G. de Wilde, K. Financing the World Health Organisation: global importance of extrabudgetary funds. Health Policy 1996, 35: 229-245. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10157400/
 8. World Health Organization. 2007. Working for health. https://www.slideshare.net/WERI/working-for-health-2100594
 9. World Health Organization. Our contributors. https://www.who.int/about/funding/contributors
 10. World Health Organization. Budget implementation summary. https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-mtr/budget-summary-details
 11. World Economic Forum. How is the World Health Organization funded? https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/
 12. Bill & Melinda Gates Foundation. Committed grants. https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=5&q=world%20health%20organization
 13. Endpoints News. BioNTech partners with Bill and Melinda Gates Foundation, scoring $55M equity investment; BeiGene brushes off short attack. https://endpts.com/biontech-partners-with-bill-and-melinda-gates-foundation-scoring-55m-equity-investment-novartis-sells-china-unit/
 14. Bill & Melinda Gates Foundation. Pfizer. https://sif.gatesfoundation.org/investments/pfizer/
 15. The Nation. Bill Gates’s charity paradox. https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/
 16. Politico. 2017. Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates. https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
 17. World Health Organization. Global influenza programme – Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza. https://www.who.int/publications/i/item/non-pharmaceutical-public-health-measuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza
 18. World Health Organization. WHO advice for international traffic in relation to the SARS-CoV-2 Omicron varian (B.1.1.529). https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant#cms
 19. World Health Organization. Updated WHO recommendations for international traffic in relation to COVID-19 outbreak. https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak
 20. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
 21. Al Jazeera. WHO declares monkeypox a global emergency amid surge in cases. https://www.aljazeera.com/news/2022/7/23/world-health-organisation-declares-monkeypox-a-global-emergency
 22. Politico. WHO declares monkeypox outbreak a global emergency. https://www.politico.eu/article/who-monkeypox-outbreak-global-health-emergency/
 23. World Health Organization. WHO director-general declares the ongoing monkeypox outbreak a Public Health Emergency of International Concern. https://www.who.int/europe/news/item/23-07-2022-who-director-general-declares-the-ongoing-monkeypox-outbreak-a-public-health-event-of-international-concern
 24. Joffe, A. COVID-19: rethinking the lockdown groupthink. Frontiers of Public Health 2021, 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7952324/
 25. Bendavid, E. Oh, C. Bhattacharya, J. Ioannidis, A. Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19. European Journal of Clinical Investigation 2021, 51. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484
 26. Pepp, K. Bjørnskov, C. Lockdown effects on Sars-CoV-2 transmission – The evidence from Northern Jutland. (Preprint) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3756920
 27. Lundberg, J. Zeberg, H. Longitudinal variability in mortality predicts COVID-19 deaths. European Journal of Epidemiology 2021, 36. https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00777-x
 28. Gibron, J. Government mandated lockdowns do not reduce Covid-19 deaths: implications for evaluating the stringent New Zealand response. https://www.semanticscholar.org/paper/Government-mandated-lockdowns-do-not-reduce-deaths:-Gibson/ae33abae901371e353850df01657365fd128f741
 29. Larochelambert, Q. Marc, A. Antero, J. Bourg, E. Toussaint, J-F. Covid-19 mortality: A matter of vulnerability among nations facing limited margins of adaptation. Frontiers in Public Health 2020, 8. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full
 30. Letizia, A. Ramos, I. Obla, A. Goforth, C. Weir, D. Ge, Y. Bamrhan, M. Dutta, J. Ellis, E. Estrella, L. George, M-C. Gonzalez-Reiche, A. Graham, W. van de Guchte, A. Gutierres, R. Jones, F. Kalomoiri, A. Lizewski, R. Lizewski, S. Marayang, J. Marjanovic, N. Millar, E. Nair, V. Nudelman, G. Nunez, E. Pike, B. Porter, C. Regeimbal, J. Rirak, S. Santa Ana, E. Sealfon, R. Sebra, R. Simons, M. Soares-Schanoski, A. Sugiharto, V. Termini, M. Vangeti, S. Williams, C. Troyanskaya, O. van Bakel, H. Sealton, S. SARS-CoV-2 transmission among marine recruits during quarantine. The New England Journal of Medicine 2020, 383: 2407-2416. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029717
 31. Neil, T. McGorian, I. Hudson, N. Exploring inter-country coronavirus mortality. Panda. https://pandata.org/wp-content/uploads/2020/07/Exploring-inter-country-variation.pdf
 32. Forbes, H. Morton, C. Bacon, S. McDonald, H. Minassian, C. Brown, J. Rentsch, C. Mathur, R. Schulze, A. DeVito, N. MacKenna, B. Hulme, W. Croker, R. Walker, A. Williamson, E. Bates, C. Mehrkar, A. Curtis, H. Evans, D. Wing, K. Inglesby, B. Drysdale, H. Wong, A. Cockburn, J. McManus, R. Parry, J. Hester, F. Harper, S. Douglas, I. Smeeth, L. Evans, S. Bhaskaran, K. Eggo, R. Goldcre, B. Tomlinson, L. Association between living with children and outcomes from covid-19: OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England. BMJ 2021, 372. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n628
 33. Atkeson, A. Kopecky, K. Zha, T. Four stylized facts about COVID-19. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w27719
 34. Bjørnskov, C. Did lockdown work? An economist’s cross-country comparison. https://www.semanticscholar.org/paper/Did-Lockdown-Work-An-Economist%E2%80%99s-Cross-Country-Bj%C3%B8rnskov/14c986d39e38969eb566da6f9d90c9f3b2203c1e
 35. Djaparidze, L. Lois, F. SARS-CoV-2 waves in Europe: A 2-stratum SEIRS model soution. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.09.20210146v1
 36. Herby, J. Jonung, L. Hanke, S. A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on COVID-19 mortality. Johns Hopkins Institute for Applied Economics. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
 37. Petterson, S. Westfall, J. Miller, B. Projected deaths of despair from COVID-19. https://wellbeingtrust.org/wp-content/uploads/2020/05/WBT_Deaths-of-Despair_COVID-19-FINAL-FINAL.pdf
 38. Kailash Satyarthi Children’s Foundation. A study on impact of lockdown and economic disruption on poor rural households with special reference to children. https://www.researchcommonsonchildren.com/uploadfile/documents/A_Study_on_Impact_of_Lockdown_and_Economic_Disruption_on_Poor_Rural_Households.pdf
 39. Arena, P. Malta, M. Rimoin, A. Strathdee, S. Race, COVID-19 and deaths of despair. EClinical Medicine 2020, 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7396816/
 40. Irish Cancer Society. Oireachtas Special Committee on COVID-19 Response. https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/special_committee_on_covid_19_response/submissions/2020/2020-09-30_submission-averil-power-chief-executive-irish-cancer-society-scc19r-r-0419_en.pdf
 41. Singh, S. Roy, D. Sinha, K. Parveen, S. Sharma, G. Joshi, G. Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. Psychiatry Research 2020, 293. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517812031725X
 42. Miles, D. Stedman, M. Heald, A. Living with COVID-19: Balancing costs against benefits in the face of the virus. National Institute Economic Review 2020, 253. https://www.researchgate.net/publication/343278351_LIVING_with_COVID-19_BALANCING_COSTS_against_BENEFITS_in_the_FACE_of_the_VIRUS
 43. Rice, K. Wynne, B. Martin, V. Ackland, G. Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: Old and new predictions. BMJ Clinical Research 2020, 371. https://www.researchgate.net/publication/346031988_Effect_of_school_closures_on_mortality_from_coronavirus_disease_2019_Old_and_new_predictions
 44. Shlomai, A. Leshno, A. Sklan, E. Leshno, M. Modeling social distancing strategies to prevent SARS-CoV-2 spread in Israel – A cost-effectiveness analysis. Value in Health 2021, 24: 607-614. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301520344211
 45. Aragona, M. Barbato, A. Cavani, A. Costanzo, G. Mirisola, C. Public Health 2020, 186: 52-56. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350620302936
 46. Melnick, E. Ioannidis, J. Should governments continue lockdown to slow the spread of covid-19? BMJ 2020, 369. https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1924.full.pdf

Lue myös: