Suojaako koronarokote omikronilta

Suojaako covid-injektio tartunnoilta ja vakavalta tautimuodolta?

Suomen hallitus haluaa laajentaa koronapassin käyttöä työelämää koskevaksi. Asiaa koskeva lainsäädännön valmistelu on käynnissä ja kansalaisilta pyydetään siihen lausuntoja 31.3.2022 mennessä (https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8cccc7eb-2bee-48c8-b5af-cd8dc67a6d56). Covid-injektioiden aikaansaama lyhytaikainen suoja tartuntoja ja vakavaa tautimuotoa vastaan on todistettavissa useilla tutkimuksilla ja tilastoilla, mutta onko sinulle kerrottu kaikki se, mitä sinun tulisi kyseisistä injektioista tietää, ja puoltaako kokonaiskuva koronapassin käytön laajentamista?

Sote-alan pakkorokotuslakia puoltaneessa perustuslakivaliokunnan lausunnossa hallituksen esitykseen tartuntalain muuttamisesta kuvataan lääketieteellistä perustetta seuraavasti, ”täysi rokotussarja ja sairastettu covid-19-tauti antavat henkilölle suojaa koronavirustartunnalta ja estävät taudin leviämistä”. Valiokunta toteaa, että ”vaikka ehdotus asettaa henkilöt eri asemaan, ei ehdotettua sääntelyä voida perustuslakivaliokunnan mielestä sen taustalla olevat lääketieteelliset perusteet huomioiden pitää mielivaltaisena1. Jos lääketieteellinen peruste ei pidä paikkansa, hallituksen lakialoite on perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan mielivaltainen ja syrjivä.

Suojaako covid-injektio koronavirustartunnalta ja estääkö se taudin leviämistä?

Hallituksen esityksessä tartuntalain muuttamiseksi väitetään, että ”rokotettu” henkilö tartunnan saatuaan pienentää omaa tartuttavuuttaan2. Covid-injektion aikaansaamaa suojaa covid-19-tartuntaa vastaan perusteltiin lääketeollisuuden rahoittamalla3 tutkimuksella4, jonka mukaan covid-injektioita ottaneiden viruskuorma oli 40% pienempi kuin niillä, jotka eivät olleet ottaneet injektiota4. Sekä riippumaton tutkimus5 että lääketeollisuuden rahoittamat tutkimukset6,7 ovat todenneet covid-injektion ottaneiden ja niistä kieltäytyneiden viruskuorman olevan samanlainen.

Hallituksen esityksessä väitetään myös, että ottamalla covid-injektion henkilö vähentää omaa tartuntariskiään. Esityksessä kerrotaan, että ”rokotus vähentää taudin tarttumisen todennäköisyyttä lyhyellä seuranta-aikavälillä2. Useat tutkimukset8-12 ja tilastot13-15 tukevat väitettä siitä covid-injektio suojaa tartunnalta lyhyellä aikavälillä. Hallituksen esitys ei kuitenkaan paljasta, että injektio altistaa covid-tartunnoille noin 1-3 viikon ajaksi 1. pistoksesta16-18,44, jonka jälkeen sen antama suoja on 17,3-96%8-12 delta-variantin aiheuttamaa tartuntaa vastaan 4-6 kuukauden ajan8-13. Biolääketieteen professori Hervé Seligmannin mukaan rokottaminen usein heikentää immuunijärjestelmää ennen kuin immuniteetti saavutetaan. Covid-injektion ottaneet altistuvat siten hetkellisesti sairauksille, joilta immuunijärjestelmä tavallisesti suojaa elimistöä18.

Hallituksen esitys ei myöskään kerro, että jo lokakuussa 2021 havaittiin, että aikaisintaan 4-5 kuukauden kuluttua covid-injektion pistämisestä injektoitujen tartuntojen suhteellinen osuus oli suurempi kuin niiden, jotka eivät olleet ottaneet covid-injektiota19-21. Positiivinen trendi rokotuskattavuuden ja covid-19-tartuntojen välillä havaittiin myös 68 maata kattavassa tutkimuksessa. Rokotuskattavuus ei ollut myöskään yhteydessä vähäisimpiin tartuntoihin 2947 Yhdysvaltojen maakunnissa22.

Omikronia vastaan covid-injektion suojateho on delta-varianttiinkin verrattuna heikompi ja huomattavasti lyhykestoisempi. Iso-britannialaisilla lapsilla tehtyjen tutkimusten mukaan covid-injektion suoja (49,5-76,1%) omikron-tartuntaa kohtaan kesti vain noin kahden kuukauden ajan. Jo 70 päivän jälkeen suoja oli enää 22,6%16. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan kahden covid-injektion suoja omikron-tartuntaa vastaan on parhaimmillaankin vain 36,7-55,2%. Lievä suojavaikutus kestää vain noin kahden kuukauden ajan. Huolestuttavinta tanskalaisessa tutkimuksessa on se, että jo kolmen kuukauden jälkeen covid-injektion ottaneet altistuvat omikron-tartunnoille 39,3-76,5% enemmän rokottamattomiin henkilöihin verrattuna23.

Iso-Britannian hallituksen selvitys joulukuulta 2021 osoittaa, että kaikilla covid-injektion ottaneilla oli suurempi omikron-tartuntojen määrä kuin covid-injektioista kieltäytyneillä. Kahden covid-injektion ottaneilla oli 2,5-kertainen ja kolmen injektion ottaneilla 6-kertainen riski saada omikron-tartunta injektiosta kieltäytyneisiin verrattuna24. Vuoden 2021 lopussa kaikilla covid-injektion ottaneilla aikuisilla oli suhteessa enemmän covid-tartuntoja kuin injektioista kieltäytyneillä25. Tuoreimman tilaston mukaan kaikilla kolmen covid-injektion ottaneilla aikuisilla on jo noin 2-3 kertaa enemmän omikron-tartuntoja niihin henkilöihin verrattuna, jotka eivät olleet ottaneet injektiota26. Myös Islannissa covid-injektion ottaneilla on ollut jo kahden kuukauden ajan suhteessa suurempi määrä tartuntoja kuin injektiosta kieltäytyneillä27.

Jo lokakuussa 2021 Iso-Britannian virallisissa covid-19-tilastoissa kaikilla yli 30-vuotiailla covid-injektion ottaneilla oli suhteessa enemmän tartuntoja kuin injektioista kieltäytyneillä32.

Ovatko piikkien nopeasti heikkenevä teho ja N-vasta-aineiden kato merkkejä immuunikadosta?

Israelissa 4. covid-injektio antoi vain 11-30 % suojan omikronia vastaan ensimmäisen kuukauden ajaksi injektion pistämisen jälkeen. Läpimurtoinfektiot olivat yleisiä jo 3-4 viikon jälkeen pistämisestä28. Useat asiantuntijat, jotka eivät ole saaneet puheenvuoroa valtamediassa, ovatkin varoittaneet covid-injektioiden mahdollisesta immuunikatoa aiheuttavasta vaikutuksesta. Heitä ovat mm. virologi ja rokoteasiantuntija Geert Vanden Bossche29 sekä mRNA-teknologian kehittäjä Robert Malone30. Myös Euroopan lääkevirasto (EMA) on liittynyt myöhemmin varoittamaan covid-injektioiden immuunivastetta heikentävästä vaikutuksesta31.

Iso-Britannian terveysviranomaiset ovat havainneet, että ”N-vasta-ainetasot vaikuttavat olevan alhaisemmat henkilöillä, jotka saavat tartunnan kahden rokotusannoksen jälkeen”32. N-vasta-aineet ovat se osa immuunivastetta, jonka vaikutus kohdistuu SARS-CoV-2:n piikkiproteiinia vähemmän mutatoituvaan kuoriosaan33,34. Covid-injektiot on suunniteltu tuottamaan vasta-aineita vain koronaviruksen eniten mutatoituvaa piikkiproteiinia vastaan. Ne eivät tuota elimistöön N-vasta-aineita35-37. Covid-19-taudin sairastaminen sen sijaan saa aikaan sekä N-vasta-aineita että vasta-aineita piikkiproteiinia kohtaan35. Koska koronavirus kehittää variantteja pääasiassa piikkiproteiinejaan muuntamalla, covid-injektion ottaneiden alhaisemmat N-vasta-ainetasot voivat viitata heikentyneeseen immuunivasteeseen sekä suurempaan alttiuteen koronaviruksen uusille varianteille29-35.

Covid-injektion ottamisen jälkeen vasta-aineiden pitoisuudet ovat olleet suurempia kuin juuri taudin sairastaneilla henkilöillä, jotka eivät ole ottaneet covid-injektiota. Injektoitujen henkilöiden vasta-ainepitoisuuden on kuitenkin havaittu vähenevän 38% kuukaudessa, kun injektoimattomilla henkilöillä vastaavasti 5% kuukaudessa. Kuuden kuukauden jälkeen covid-injektioiden ottamisesta 16,1% injektoitujen vasta-ainepitoisuuksista ei säilynyt riittävällä tasolla, kun injektiosta kieltäytyneiden vasta-ainepitoisuuksista 10,8% ei yltänyt riittävälle tasolle yhdeksän kuukauden kuluttua covid-taudin sairastamisen jälkeen39.

Covid-injektioiden säännöllinen pistäminen ei ole ratkaisu injektoitujen henkilöiden vasta-aineiden nopeaan heikkenemiseen, koska immuunijärjestelmän jatkuvan rasittamisen tietyllä antigeenillä – tässä tapauksessa piikkiproteiinilla – tiedetään väistämättä johtavan autoimmuunisairauteen, jossa elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan40.

150 tutkimuksen perusteella sairastettu covid-19-tauti antaa yhtä hyvän tai paremman immuniteetin koronavirusta vastaan kuin covid-injektio41. Esimerkiksi New Yorkia ja Californiaa koskevassa yli miljoonan henkilön kohortissa havaittiin, että aiemmin covid-19-taudin sairastaneilla henkilöillä, jotka eivät olleet ottaneet covid-injektiota, oli 3-4-kertaa pienempi riski sairastua covid-19-tautiin kuin injektion ottaneilla42. Israeliaisessa tutkimuksessa covid-injektion ottaneilla oli 13-kertaa suurempi riski delta-tartunnalle kuin covid-19-taudin sairastaneilla. Lisäksi covid-injektiosta kieltäytyneillä suoja covid-19-tartuntaa vastaan säilyi pidempään43. Vuonna 2003 SARS:n sairastaneiden immuunijärjestelmä kykeni tunnistamaan jopa 17 vuotta myöhemmin SARS-CoV-2:n mahdollistaen nopean puolustautumisen virusta vastaan44.

Vähentävätkö covid-injektiot koronan vakavuutta?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ”koronarokote suojaa koronavirustaudilta ja erityisesti sen vakavalta muodolta”45. Useiden tutkimusten mukaan covid-injektio antaa 55,6-100%:n suojan covid-19-taudin vakavia seurauksia vastaan 5-7 kuukauden ajaksi8-12. Myös joidenkin tilastojen näkökulmasta covid-injektio voi suojata taudin vakavilta seurauksilta26,27.

Viime aikoina on kuitenkin saatu myös päinvastaista tietoa. Skotlannissa kahden covid-injektion ottaneiden kuolleisuus on ollut jo kahden kuukauden ajan suurempaa kuin niiden, jotka eivät ole ottaneet injektiota. Saman ajanjakson aikana sairaalahoidon tarve on ollut suhteessa yhtä suurta covid-injektion ottaneilla ja niistä kieltäytyneillä14,46,47.

Covid-injektioiden edelläkävijämaassa, Israelissa Ichilovin sairaalan johtajan professori Jacob Girisin mukaan covid-injektioilla ”ei ole merkitystä vakavan taudin suhteen”, koska 70-80% vakavista covid-19-tapauksista oli sellaisilla henkilöillä, jotka olivat saaneet vähintään kolme covid-injektiota48. Aiemmin jo elokuussa 2021 toisen israelilaisen sairaalan johtava lääkäri kertoi, että jopa 95% vakavasti sairaista potilaista on covid-injektion ottaneita ja että 85-90% sairaalahoidossa olevista on ”täysin rokotettuja”49.

Israelilaisen tutkimuksen mukaan injektioitujen riski joutua sairaalahoitoon oli 6-8-kertaa suurempi kuin covid-19-taudin sairastaneilla injektiosta kieltäytyneillä42. Californiassa covid-19-taudin sairastaneilla henkilöillä, jotka eivät olleet ottaneet covid-injektiota, oli 2,5-kertaa pienempi todennäköisyys joutua sairaalahoitoon kuin covid-injektion ottaneilla. Covid-19-taudin sairastaneilla injektion ottaneilla oli yhtä suuri todennäköisyys joutua sairaalahoitoon kuin taudin sairastaneilla injektiosta kieltäytyneillä42.

N-vasta-aineiden vaikutuksista covid-19-taudin vakavuuteen ei ole olemassa juurikaan tutkimustietoa, mutta yhden tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että suurempi N-vasta-aineiden määrä voi ennakoida pidempää sairaalahoitojaksoa, mutta mahdollisesti pienempää kuolleisuutta49. Koska kahden covid-injektion jälkeen elimistön kyky muodostaa N-vasta-aineita on heikentynyt32, on syytä olettaa, että taudin vakavuus lisääntyy.

Jos covid-injektioiden suojaa vakavalta sairaudelta tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta, injektiot aiheuttavat paljon enemmän vakavaa sairastavuutta kuin miltä ne suojaavat. Modernan covid-injektion ottaneiden ryhmässä sattui 3 042 vakavaa sairaustapausta enemmän kuin kontrolliryhmässä, Pfizerin covid-injektiolla hyvin puutteellisen raportoinnin perusteella vastaavasti 90 vakavaa tapausta enemmän sekä Johnson & Johnsonin injektiolla vastaavalla tavalla 264 tapausta enemmän. Moderna väittää covid-injektionsa ehkäisevän 30 vakavaa covid-19-tapausta 15 210 injektoidun henkilön joukosta, Pfizer kertoo ehkäisevänsä vastaavasti 8 vakavaa tapausta 21 720 injektoidusta ja Johnson & Johnson 6 tapausta 19 630 henkilön ryhmästä50.

Pistämistä seuraava kuolleisuus

22 Euroopan maan aineiston pohjalta on todettu, että covid-injektio oli yhteydessä kuolleisuuteen 0-5 viikkoa 1. annoksen jälkeen. 6-20 viikkoa covid-injektion jälkeen kuolleisuus on kuitenkin vähäisempää osoittaen covid-injektion vajaan 4 kuukautta kestävän suojavaikutuksen vakavaa tautimuotoa vastaan. Suojaava vaikutus lakkaa noin viiden kuukauden kuluessa 1. annoksesta51.

”Täysin rokotetun” määritelmästä52 johtuen kyseistä 0-5 viikon lisääntynyttä kuolleisuutta 1. annoksen jälkeen ei voida havaita ”rokotetuilla”. THL:n mukaan Pfizer-BioNTech:n ja Modernan covid-injektion kaksi annosta annetaan 6-12 viikon kuluessa ja Johnson & Johnsonin injektiolla 8 viikon kuluessa53. THL:n mukaan henkilö on ”täysin rokotettu”, kun kahdesta annoksesta on kulunut viikko54. Näin ollen Pfizer-BioNTech:n ja Modernan injektioiden osalta ”täysin rokotettu” on henkilö, joka on saanut 1. rokotteen vähintään 7 viikkoa aiemmin ja Johnson & Johnsonin osalta 9 viikkoa aiemmin.

Iso-Britanniassa kyseinen määritelmä on johtanut väärään käsitykseen covid-injektioiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta, koska pian covid-injektion pistämisen jälkeen tapahtuneita Iso-Britanniassa kyseinen määritelmä on johtanut väärään käsitykseen covid-injektioiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta, koska pian covid-injektion pistämisen jälkeen tapahtuneita kuolemia on merkitty ”rokottamattomien” kuolemiksi. Lisäksi 14 päivän kuluessa covid-injektion antamisen jälkeen tapahtuneet useat tuhannet kuolemat on jätetty järjestelmällisesti kirjaamatta tilastoihin55. Tutkijoiden näkemyksen mukaan järjestelmälliset tilastointivirheet huomioon ottaen covid-injektio ei vähennä kuolleisuutta, vaan aiheuttaa kuolleisuuspiikkejä pian covid-injektion pistämisen jälkeen56.

Yhteenveto

Vaikka covid-injektiot vaikuttaisivat vähentävän tartuntoja lyhyellä aikavälillä siten, että jokainen pistos saa aikaan entistä heikomman ja lyhytkestoisemman suojan covid-19-tartuntaa vastaan, ne näyttäisivät lisäävän tartuntoja pidemmällä aikavälillä heikentyneen immuunivasteen seurauksena. Sama ilmiö vaikuttaisi koskevan myös vakavaa tautimuotoa estävää suojavaikutusta. Onko jatkuva lyhytkestoinen suojautuminen covid-injektioilla järkevää, jos se tehdään immuniteetin kustannuksella ja jonka väistämättömänä seurauksena tiedetään kehittyvän vakava autoimmuunisairaus?

Ellei hallituksen ja THL:n lausuntoja covid-injektioiden tehosta voida pitää virheellisinä, ne eivät ainakaan anna todellista kuvaa covid-injektioiden tehosta ja turvallisuudesta. Kyseiset lausunnot pitävät myös tutkimustiedon karttuessa jatkuvasti vähemmän paikkansa. Valitsemalla suotuisin ajankohta covid-injektioiden tehokkuuden tutkimiseksi on mahdollista päätyä siihen johtopäätökseen, että covid-injektiot ovat turvallisia ja tehokkaita, mutta tällainen johtopäätös edellyttää ihmisen terveyttä vaarantavan tiedon kertomatta jättämistä.

Lähteet

1 Perustuslakivaliokunta. Valiokunnan lausunto PeVL 35/2021 vp HE 131/2021 vp.  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_35+2021.aspx

2 Valtioneuvosto. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. HE 230/2021. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8077a0e6

3 CDC Foundation. Our partners: Corporations. https://www.cdcfoundation.org/partner-list/corporations

4 Thompson, M. Burgess, J. Naleway, A. Tyner, H. Yoon, S. Meece, J. Olsho, L. Caban-Martinez, A. Fowlkes, A. Lutrick, K. Groom, H. Dunnigan, K. Prevention and annuation of Covid-19 with the BNT162b2 and mRNA-1273 vaccines. The New England Journal of Medicine 2021, 385: 320-329. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8262622/

5 Pouwels, K. Pritchard, E. Matthews, P. Stoesser, N. Eyre, D. Vihta, K-D. House, T. Hay, J. Bell, J. Newton, J. Farrar, J. Crook, D. Cook, D. Rourke, R. Peto, T. Diamond, I. Walker, S. Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. Natural Medicine 2021. https://www.ndm.ox.ac.uk/files/coronavirus/covid-19-infection-survey/finalfinalcombinedve20210816.pdf

6 Singanayagam, A. Hakki, S. Dunning, J. Madon, K. Crone, M. Koycheva, A. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. The Lancet 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8554486/

7 Ioannou, P. Karakonstantis, S. Astrinaki, E. Saplamidou, S. Vitsaxaki, E. Hamilos, G. Sourvinos, G. Kofteridis, D. Transmission of SARS-CoV-2 variant B.1.1.7. among vaccinated health care workers. Infectious Diseases. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8240538/

8 Chemaitelly, H. Tang, P. Hasan, M. AlMukdad, S. Yassine, H. Benslimane, F. Khatib, H. Coyle, P. Ayoub, H. Al Kanaani, Z. Kuwari, E. Jeremijenko, A. Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARS-CoV-2 infection in Qatar. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114

9 Nordström, P. Ballin, M. Nordström, A. Effectiveness of Covid-19 vaccination against risk of symptomatic infection, hospitalization, and death up to 9 months: a Swedish total-population cohort study. (Preprint) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

10 Andrews, N. Tessier, E. Stowe, J. Gower, C. Vaccine effectiveness and duration of protection of Comirnaty, Vaxzevria and Spikevax against mild and severe COVID-19 in the UK. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.15.21263583v2

11 Tartof, S. Slezak, J. Fischer, H. Hong, V. Ackerson, B. Ranasinghe, O. Frankland, T. Ogun, O. Zamparo, J. Gray, S. Valluri, S. Pan, K. Angulo, F. Jodar, L. McLaughlin, J. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. The Lancet 2021, 398: 1407-1416. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext

12 Lin, D-Y. Wheeler, B. Young, H. Holloway, S. Sunny, S-K. Moore, Z. Zeng, D. Effectiveness of covid-19 vaccines over a 9-month period in North Carolina. The New England Journal of Medicine 2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2117128?query=featured_home

13 UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 35-41.  https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

14 Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. As at 20 December 2021. https://publichealthscotland.scot/media/10930/21-12-22-covid19-winter_publication_report.pdf

15 Our World in Data. https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?uniformYAxis=0&Metric=Vaccine+doses%2C+people+vaccinated%2C+and+booster+doses&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~GBR

16 Powell, A. Kirsebom, F. Stowe, J. McOwat, K. Saliba, V. Ramsay, M. Lopez-Bernal, J. Andrews, N. Ladhani, S. Adolescent vaccination with BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer-BioNTech) vaccine and effectiveness against COVID-19: national test-negative case-control study, England. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267408v3.full.pdf

17 Chemaitelly, H. Ayoub, H. AlMukdad, S. Tang, P. Hasan, M. Yassine, H. Al Khatib, H. Smatti, M. Coyle, P. Al Kanaani, Z. Al Kuwari, E. Jeremijenko, A. Kaleeckal, A. Latif, A. Shaik, R. Rahim, A. Nasrallah, G. Al Kuwari, M. Butt, A. Al Romaihi, H. Al-Thani, M. Al Khal, A. Bertollini, R. Abu-Raddad, L. Duration of protection of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines against symptomatic SARS-CoV-2 Omicron infection in Qatar. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.07.22270568v1.full.pdf

18 Seligmann, H. Expert evaluation on adverse effects of the Pfizer-COVID-19 vaccination.

19 UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 40.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccine_surveillance_report_-_week_40.pdf

20 BBC. Covid vaccine: 30 and 31-year-olds in England now invited. https://www.bbc.com/news/health-57245793

21 BBC. Covid jabs offer to 38 and 39-year-olds in England. https://www.bbc.com/news/health-57245793

22 Subramanian, S. Kumar, A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology 2021, 36: 1237-1240. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/

23 Hansen, C. Schelde, A. Moustsen-Helm, I. Emborg, H-D. Krause, T. Mølbak, K. Valentiner-Branth, P. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

24 Office for National Statistics. COVID-19 Infection Survey – Characteristics related to having an Omicron compatible result in those who test positive for COVID-19. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/adhocs/14114coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelatedtohavinganomicroncompatibleresultinthosewhotestpositiveforcovid1923december2021

25 UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 1. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045329/Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf

26 UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 9. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058464/Vaccine-surveillance-report-week-9.pdf

27 The Directorate of Health. COVID-19 in Iceland – Statistics. https://www.covid.is/data

28 Regev-Yochay, G. Gonen, T. Gilboa, M. Mandelboim, M. Indenbaum, V. Amit, S. Meltzer, L. Asraf, K. Cohen, C. Fluss, R. Biber, A. Nemet, I. Kliker, L. Joseph, G. Doolman, R. Mendelson, E. Freedman, L. Harats, D. Kreiss, Y. Lustig, Y. 4th dose COVID mRNA vaccines’ immunogenicity & efficacy against omicron VOC. 2022. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.15.22270948v1.full.pdf

29 Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä. Rokotespesialisti Bossche varoittaa koronarokotusten aiheuttavan katastrofin. https://mkrsuomi.fi/rokotespesialisti-bossche-varoittaa-koronarokotusten-aiheuttavan-katastrofin-haastamme-sosiaali-ja-terveysministerion-toimimaan/

30 Odysee. Joe Rogan and Dr. Robert Malone. https://odysee.com/@NotTheBoilingFrog:f/Joe-Rogan-And-Dr-Robrt-Malone:3

31 Talouselämä. Euroopan lääkevirasto EMA: Toistuvat tehosterokotteet voivat heikentää immuunivastetta. https://www.talouselama.fi/uutiset/euroopan-laakevirasto-ema-toistuvat-tehosterokotteet-voivat-heikentaa-immuunivastetta/c8ebc022-da1c-4241-a865-821f9127f287

32 UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 42. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

33 Duffa, N. Mazumdar, K. Gordy, J. The nucleocapsid protein of SARS-CoV-2: a target for vaccine development. Journal of Virology 2020, 94. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307180/

34 Bai, Z. Cao, Y. Liu, W. Li, J. The SARS-CoV-2 nucleocapsid protein and its role in viral structure, biological functions, and a potential target for drug or vaccine mitigation. Viruses 2021, 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8227405/

35Jalkanen, P. Kolehmainen, P. Häkkinen, H. Huttunen, M. Tähtinen, P. Lundberg, R. Maljanen, S. Reinholm, A. Tauriainen, S. Pakkanen, S. Levonen, I. Nousiainen, A. Miller, T. Välimaa, H. Ivaska, L. Pasternack, A. Naves, R. Ritvos, O. Österlund, P. Kuivanen, S. Smura, T. Hepojoki, J. Vapalahti, O. Lempainen, J. Kakkola, L. Kantele, A. Julkunen, I. COVID-19 mRNA vaccine induced antibody responses against three SARS-CoV-2-variants. Nature Communications 2021, 12. https://www.nature.com/articles/s41467-021-24285-4

36 Cosar, B. Karagulleoglu, Z. Unal, S. Ince, A. Uncuoglu, D. Tuncer, G. Kilinc, B. Ozkan, Y. Ozkoc, H. Demir, I. Eker, A. Karagoz, F. Simsek, S. Yasar, B. Pala, M. Demir, A. Atak, I. Mendi, A. Bengi, V. Seval, G. Altuntas, E. Kilic, P. Demir-Dora, D. SARS-CoV-2 mutations and their viral variants. Cytokine Growth Factor Review 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8252702/

37 Mehra, R. Kepp, K. Structure and mutations of SARS-CoV-2 spike protein: a focused overview. ACF Infectious Diseases 2022, 8: 29-58. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856799/

38 Israel, A. Shenhar, Y. Green, I. Merzon, E. Golan-Cohen, A. Schäffer, A. Ruppin, E. Vinker, S. Magen, E. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection. Vaccines 2022, 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8781423/

39 Trumiyama, K. Miyazaki, Y. Shiozawa, S. Self-organized criticality theory of autoimmunity. PLoS One 2009, 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795160/

40 Brownstone Institute. 150 research studies affirm naturally acquired immunity to Covid-19: documented, linked, and quoted. https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/

41 León, T. Dorabawila, V. Nelson, L. Lutterloh, E. Bauer, U. Backenson, B. Bassett, M. Henry, H. Bregman, B. Midgley, C. Myers, J. Plumb, I. Reese, H. Zhao, R. Briggs-Hagen, M. Hoefer, D. Watt, J. Silk, B. Jain, S. Rosenberg, E. COVID-19 cases and hospitalizations by COVID-19 vaccination status and previous COVID-19 diagnosis – California and New York, May-November 2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e1.htm

42 Gazit, S. Shlezinger, R. Perez, G. Lotan, R. Peretz, A. Ben-Tov, A. Cohem, D. Muhsen, K. Chodick, G. Patalon, T. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

43 Le Bert, N. Tan, A. Kunasegaran, K. Tham, C. Hafezi, M. Chia, A. Chng, M. Lin, M. Tan, N. Linster, M. Chia, W. Chen, M. Wang, L-F. Ooi, E. Kalimuddin, S. Tambyah, P. Low, J. Tan, Y-J. Bertoletti, A. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 2020, 584: 457-462. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z

44 THL. Rokotteiden teho koronavirusta vastaan. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/rokotteiden-teho-koronavirusta-vastaan

45 Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. As at 17 January 2022. https://www.publichealthscotland.scot/media/11802/22-01-19-covid19-winter_publication_report_revised.pdf

46 Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. As at 14 February 2022. https://www.publichealthscotland.scot/media/11916/22-02-16-covid19-winter_publication_report.pdf

47 Israel National News. ’80% of serious COVID cases are fully vaccinated’ says Ichilov hospital director. https://www.israelnationalnews.com/news/321674

48 Rights and Freedoms. Most covid patients at Israeli hospital fully vaccinated? What does this mean for Australia? https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/08/17/most-covid-patients-at-israeli-hospital-fully-vaccinated-what-does-this-mean-for-australia/

49 Batra, M. Tian, R. Zhang, C. Clarence, E. Sacher, C. Miranda, J. De La Fuente, J. Mathew, M. Green, D. Patel, S. Bastidas, M. Haddadi, S. Murthi, M. Gonzales, M. Kambali, S. Santos, K. Asif, H. Modarresi, F. Faghihi, M. Mirsaeidi, M. Role of IgG against N-protein of SARS-CoV2 in COVID19 clinical outcomes. Nature, 2021, 11. https://www.nature.com/articles/s41598-021-83108-0#Tab4

50 Classen, B. US COVID-19 vaccines proven to cause more harm than good based on pivotal clinical trial data analyzed using the proper scientific endpoint, ”all cause severe morbidity”. Trends in Internal Medicine 2021, 1: 1-6. https://www.semanticscholar.org/paper/US-COVID-19-Vaccines-Proven-to-Cause-More-Harm-than-Classen/141e12167e43917c679988bc91c91f7b8a6b9671

51 Pantazatos, S. Seligmann, H. COVID vaccination and age-stratified all-cause mortality risk. https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

52 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaksi koronarokotetta saaneille uusia neuvoja maskin käytöstä ja turvaväleistä – rokottamattomia ja riskiryhmiä yhtä tärkeää suojata. https://thl.fi/fi/-/kaksi-koronarokoteannosta-saaneille-uusia-neuvoja-maskin-kaytosta-ja-turvavaleista-rokottamattomia-ja-riskiryhmia-yha-tarkeaa-suojata

53 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet – ohjeita ammattilaisille. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille

54 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koronarokotuksen jälkeen. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronarokotuksen-jalkeen

55 Craig, C. Neil, M. Fenton, N. McLachlan, S. Smalley, J. Guetzkow, J. Engler, J. Russell, D. Rose, J. Offical mortality data for England reveal systematic undercounting of deaths occurring within first two weeks of Covid-19 vaccination. (Preprint) https://www.researchgate.net/publication/358979921_Official_mortality_data_for_England_reveal_systematic_undercounting_of_deaths_occurring_within_first_two_weeks_of_Covid-19_vaccination

56 Neil, M. Fenton, N. Smalley, J. Craig, C. Offical mortality data for Enland suggest systematic miscategorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid-19 vaccination. (Preprint) https://www.researchgate.net/publication/357778435_Official_mortality_data_for_England_suggest_systematic_miscategorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination?channel=doi&linkId=61df0895034dda1b9ef194e3&showFulltext=true

55

Lue myös: