Stop the dictatorship now - A protest in Tel Aviv Avi Barak

Safe and Effective?

Miten Pfizerin ja Israelin välinen sopimus rajoitti rokotteen turvallisuustestausta?

Suurin osa länsimaisen maailman kansalaisista rokotettiin vuonna 2021 yhdellä innovatiivisimmista mRNA-tekniikalla kehitetyistä rokotteista. Rokotteita on markkinoitu tehokkaina ja turvallisina, ja pyrkimykset kyseenalaistaa niiden turvallisuus on leimattu valeuutisiksi. Israelin valtio on palvellut lääkeyhtiö Pfizeria maailman ”laboratoriona” (Pfizerin toimitusjohtajan lausumana) ja sieltä saatujen raporttien perusteella on tehty päätöksiä kansainvälisellä tasolla.

Artikkelissa esittellään, miten Israelin valtion sopimus Pfizerin kanssa aiheutti vääristymän sen suhteen, mitä kutsutaan ”tieteelliseksi tutkimukseksi”, ja miten Israelin valtiosta tuli Pfizerin markkinointiagentti- sen sijaan, että se olisi toiminut sääntelijänä kansalaistensa palveluksessa. Tämä on aiheuttanut vahinkoa kaikille.

Valvontakomitea rampautettiin

Muutama kuukausi ennen koronaepidemian puhkeamista useat Israelin Helsinki-komitean jäsenet erosivat. Helsinki Komitean tehtävä on hyväksyä ihmisillä tehtäviä lääkekokeita. Komitean toimivaltuuksia oli rikottu ja se oli muunnettu ”kumileimasimeksi” lääkeyhtiöiden palveluksessa.

Loppuvuodesta 2020 lääkeyritys Pfizer ilmoitti innovatiivisen, tehokkaan ja turvallisen rokotteen kehittämisestä ”tappavaksi epidemiaksi” miellettyä epidemiaa vastaan. Israelin valtio aloitti ensimmäisenä massiivisen, jopa ”aggressiivisen” rokotusoperaation, jossa valtio rokotti suurimman osan väestöstään mahdollisimman nopeasti. Israelin valtiosta tuli Pfizerin kansainvälinen ihmislaboratorio, ja sen kansalaiset osallistuivat, ilman riittävälle tiedolle perustuvaa suostumusta, ”vapaaehtoisesti” historian suurimpaan lääketieteelliseen kokeiluun.

Israelin valtion ja Pfizerin välinen sopimus sisältää tutkimusyhteistyötä, mutta suuri osa siitä on pimitetty ja pysyy luottamuksellisena kansalaisilta. Tähän kuului myös sivunumeroiden pimentäminen, joten on mahdollista, että paljastettu sopimus ei ole lopullinen tai virallinen asiakirja vaan luonnos. Sopimuksessa mainitaan myös tohtori Sharon Alroy-Preis, mutta vain nimellä, mutta ei hänen asemaansa Israelin kansanterveyspalvelujen johtajana.

Israelin kansanterveyspalvelujen johtaja Sharon Alroy-Preis, Israelin lääkäreiden järjestön (Israeli Medical Doctors Organization) tekemässä ja Pfizerin rahoittamassa tukimainoksessa. Kuva: Avi Barak

Tohtori Guy Shinar on PECC:n (Public Emergency Council for the Covid-19 Crisis) jäsen. PECC on lääkäreiden ja professorien neuvosto, joka edistää vaihtoehtoista näkökulmaa covid-19-kriisin hoitamiseen. Guy Shinar on fyysikko, jolla on yli 20 vuoden kokemus lääkinnällisten laitteiden tutkimuksesta ja kehittämisestä, kliinisistä tutkimuksista ja viranomaisasioista. Hän on keksijä, toinen perustaja ja teknologiajohtaja useissa start-up-yrityksissä. Hän on väitellyt tohtoriksi Weizmann Institute of Science -instituutissa, jossa hän erikoistui systeemibiologiaan ja kemiallisten reaktioverkkojen teoriaan.

Guy Shinar analysoi sopimusta, mitä siinä on, mitä siinä ei ole, ja erityisesti sitä, miten sopimus olisi voinut vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin Israelissa. Guy Shinarin väitteet ja päätelmät sopimuksesta:

Terveysministeriön ja Pfizerin välinen tutkimusyhteistyösopimus [1] on iso asiakirja, joka osoittaa miten valtio vapaaehtoisesti luopuu suvereenista vallasta ja muuttuu markkinointi- ja jakeluvirastoksi kaupalliselle yritykselle.

Vastineeksi oikeudesta olla ensimmäinen maa maailmassa, joka saa jakaa rokotetta väestölleen, Israel teki Pfizerin kanssa kaksi sopimusta:

(1) tuotanto- ja toimitussopimuksen, jota ei julkaistu julkisuudessa lainkaan;

(2) tutkimusyhteistyösopimuksen [1]

Israelin valtion ja Pfizerin välisessä tutkimusyhteistyösopimuksessa määriteltiin vain tehokkuus, mutta tuloksista ei ollut turvallisuustietoja, kuten kokonaiskuolleisuus, sairaalahoitojaksot eri syistä tai tietojen kerääminen haittavaikutuksista.

Tutkimusyhteistyösopimus allekirjoitettiin 6.1.2021. Sen ilmoitettuna tarkoituksena oli mitata ja analysoida epidemiologisia tietoja, jotka syntyvät rokotteen antamisesta Israelin väestölle, ja määrittää, saavutetaanko rokotteen ansiosta laumaimmuniteetti.

Sopimuksessa määriteltiin yhteisen tutkimuksen tulokset. Kaikki tulokset määriteltiin tehokkuustuloksiksi, kuten sepelvaltimotautitapausten, sepelvaltimotautisairaalahoitojen ja sepelvaltimokuolleisuuden määrä, tai Israelin rokotusasteen mittareiksi, kuten rokotettujen määrä iän ja demografisten ominaisuuksien mukaan.

Safe and effective? Mielenosoitus Tel Avivissa. Kuva: Avi Barak
Mielenosoitus Tel Avivissa. Kuva: Avi Barak

Sopimukseen sisältyi lausuma, jonka mukaan molemmat osapuolet tunnustavat, että yhteistyön onnistuminen riippuu Israelin väestön rokottamisen tahdista ja laajuudesta. Terveysministeriö on varmistanut, että rokotteiden jakelu ja rokottaminen väestölle toteutetaan ripeästi. Tämä tapahtuu ilman rokotteen turvallisuuteen liittyviä ehtoja, lukuun ottamatta ”katastrofia”, joka johtaa rokotteen poistamiseen myynnistä.

Sopimuksesta ei käy selvästi ilmi, mikä osapuoli määrittelee, mikä määritellään ”katastrofiksi”, ja mihin toimiin ryhdytään kyseisen ”katastrofin” tunnistamiseksi ennen sen tapahtumista tai sen alkuvaiheessa.

Sopimuksessa määritellään, että Pfizer tekee yhteistyötä terveysministeriön kanssa tarjoamalla asiantuntijoita, joilla on ammattitaitoa tartunta- ja hengityselinsairauksista, rokotteista, epidemiologiasta, matemaattisten mallien kehittämisestä, tietojen analysoinnista ja kansanterveydestä.

Terveysministeriö luopui tieteellisestä riippumattomuudestaan

Terveysministeriö on luopunut tieteellisestä riippumattomuudestaan paitsi tutkimustavoitteiden asettamisessa myös niiden toteuttamisessa. Pfizerille annettiin valtuudet toteuttaa tutkimus oman harkintansa mukaan ilman, että sitä mainittiin tutkimuslaitoksessa. Näin ollen tutkimusta voidaan pitää Pfizerista riippumattomana, vaikka se ei välttämättä olekaan sitä.

Osapuolet sopivat toimittavansa toisilleen asiakirjoja ja tietokoneohjelmia tietojen tilastollista analysointia varten. Sopimuksessa siis määritellään Pfizerin rooli paitsi rokotteiden toimittamisessa ja tutkimustavoitteiden asettamisessa sekä myös tietojen analysointiin tarvittavien asiantuntijoiden ja ohjelmistojen toimittamisessa.

Tutkimus voidaan esittää Pfizerista riippumattomana

Yksi sopimuksen lausekkeista koskee yhteisen tutkimuksen perusteella tehtäviä julkaisuja. Osapuolet sopivat julkaisevansa yhdessä tieteellisessä ja lääketieteellisessä kirjallisuudessa ja mainitsevansa kummankin panoksen. Mutta osapuolilla on oikeus estää toista osapuolta, jos se päättää julkaista tutkimuksensa erikseen mainitsematta sitä julkaisussa. Toisin sanoen Pfizerilla on sopimuksen nojalla valta jättää mainitsematta viittaukset sen panokseen tutkimuksessa, joten sen osallistumista tutkimustavoitteiden ja -menetelmien asettamiseen tai edes sen kirjoittamiseen ei mainita lainkaan. Näin tutkimus voidaan esittää Pfizerista riippumattomana, vaikka se ei välttämättä olekaan sitä.

Jos jompikumpi osapuoli haluaa julkaista ilman toista osapuolta, julkaisijapuolen velvollisuutena on toimittaa julkaisu toisen osapuolen tarkistettavaksi. (Tarkistukseen varattu aika on mustattu). Näin osapuoli, joka ei ole kiinnostunut julkaisusta, voi keskeyttää sen – mikä voi tyhjentää sisällön julkaisemisen. Toisin sanoen sopimus antaa Pfizerille huomattavan määräysvallan julkaisujen sisältöön ja ajoitukseen.

Sopimuksen kokonaisia lausekkeita – kuten oikeudellinen vastuu ja korvausvelvollisuus – on pimitetty. Samoin on poistettu kokonaisia lauseita tai avainnumeroita useissa kohdissa.

Sopimusessa terveysministeriö antaa Pfizerille oikeuden käyttää kerättyjä tietoja esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyöhön, sääntelyviranomaisille toimittamiseen, tieteelliseen julkaisemiseen ja muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

Suuri mielenosoitus Raananassa, pääministeri Naftali Bennetin yksityisasunnon luona. Poliisi yrittää hajottaa mielenosoitusta vesitykeillä. Kuva: Moran Hanan
Suuri mielenosoitus Raananassa, pääministeri Naftali Bennetin yksityisasunnon luona. Poliisi yrittää hajottaa mielenosoitusta vesitykeillä. Kuva: Moran Hanan

Pfizerin kanssa tehty sopimus tekee suvereenista valtiosta alueelle pyrkivän kaupallisen lääkeyhtiön agentin.

Valtion tehtävänä on parantaa kansalaistensa terveyttä. Tämän vuoksi se asettaa lääkeyrityksille turvallisuus-, tehokkuus- ja laatuvaatimuksia ja käyttää sääntelyjärjestelmää, jolla on laillinen toimivalta määrittää, täyttävätkö lääkkeet vaatimukset. Lääkeyhtiön tehtävänä on testata lääkkeiden teho ja turvallisuus sekä varmistaa laatu. Lääkkeitä markkinoivat ja jakelevat luonnollisesti lääkeyhtiöt eivätkä valtio.

Terveysministeriön virkamiesten allekirjoittamissa israelilaisissa tutkimuksissa ei tutkittu kokonaiskuolleisuutta ja sairaalahoitoonjoutumista - kaksi tärkeintä syytä, joita tarvitaan rokotteen tehon ja turvallisuuden välisen suhteen arviointiin.

Pfizerin kanssa tehdyssä sopimuksessa Israelin terveysministeriö ottaa hoitaakseen osan valvojan tehtävistä ja joutuu eturistiriitaan valvojaroolinsa vuoksi. Sopimuksesta seuraa, että terveysministeriöstä tulee:

(1) rokotteiden jakelija ja markkinoija

(2) toimeksisaaja, joka tutkii ja kerää tietoja tuloksista, joiden tarkoituksena on arvioida vain rokotteiden tehokkuutta eikä niiden turvallisuutta;

(3) tutkimus tulosten ”julkaisija”, joka terveysviranomaisten akateemisessa verukkeessa kirjoittaa artikkeleita, joiden julkaiseminen edellyttää Pfizerin hyväksyntää.

Yhdessäkään niistä ei tutkittu kahta tärkeintä tulosta, joita tarvitaan rokotteen tehon ja turvallisuuden välisen suhteen luotettavaan arviointiin: validia vertailua kokonaiskuolleisuuden ja mistä tahansa syystä tapahtuneiden sairaalahoitojaksojen rokotettujen ja rokottamattomien välillä. Vain yhdessä artikkelissa [2] (ja sitä seuranneessa toimituskirjeessä [3]) tarkasteltiin turvallisuustulosta – sydänlihastulehdusta – ja todettiin, että se on harvinainen ja lievä. Muissa [4-7] testattiin ainoastaan tehoa.

Tuhannet kansalaiset vastasivat terveysministeriön Facebook-postaukseen valituksin ja kuvauksin vakavista rokotevammoista. Terveysministeriön vastaus oli välitön toiminta: vastaukset poistettiin. Valppaat kansalaiset, jotka näkivät, mitä oli tapahtumassa, kiirehtivät ottamaan kuvakaappauksia ja säilyttivät todisteet terveysministeriön rikollisesta toimenpiteestä.

Israelin valtio ei perustanut haittailmoitusjärjestelmää, jonka avulla ilmoitettiin pistosten jälkeen ilmenneistä sivuvaikutuksista. Ei ole olemassa tehokasta ja helppokäyttöistä raportointijärjestelmää. Järjestelmä hylkää loukkaantuneet siviilit, ja rokotehaitat luokitellaan rokotteeseen liittymättömiksi, eikä niistä kerätä tilastoja. Terveysministeriö on hylännyt kansalaisjärjestöjen toistuvat pyynnöt saada tietoja ja rikkonut siinä tiedonvälityksen vapautta koskevaa lakia. Asiasta on jätetty vetoomuksia oikeuteen, ja joka kerta terveysministeriö on viivytellyt tietojen esittämistä vastoin tuomioistuimen määräystä. Terveysministeriö on viivytellyt tietojen esittämistä myös koskien tietoja aborteista ja hiljaisista synnytyksistä rokotuskampanjan alkamisen jälkeen.

Ennen ensimmäistä tehosterokotusta terveysministeriö kehoitti Facebookissa kansalaisia tulemaan rokotukseen ja vakuuttaen, että rokote on tehokas ja turvallinen. Artikkelin lopussa on aktivisti Avi Barakin editoima video aiheesta.

Taistelu koronapassia vastaan, Raananassa. Kuva: Moran Hanan
Mielenosoitus koronapassia vastaan, Raananassa. Kuva: Moran Hanan

Alla on myös linkkki aktivisti Avital Livnin todistushankkeeseen, jossa hän haastattelee rokoteuhreja.

Sen lisäksi, että monet vammautuivat rokotteesesta, valituksen tehneet on luokiteltu ”rokotevastaisiksi”, ja järjestelmä kieltää heidän vahinkonsa.

Artikkelit, jotka on kirjoitettu yhteistyösopimuksen seurauksena, julkaistiin nopeutetussa menettelyssä arvostetuissa lääketieteellisissä lehdissä kuten New England Journal of Medicine -lehdessä (NEJM). Joidenkin artikkeleiden allekirjoittajina ovat julkisten terveyspalvelujen johtaja, tohtori Sharon Alroy-Preis (kuusi julkaisua NEJM:ssä) ja terveysministeriön pääjohtaja, professori Nachman Ash (kolme julkaisua NEJM:ssä) [2-7]. Kuitenkin huomioitavaa vertailuna on se, että PubMed-tietokannan mukaan tohtori Alroy-Preis julkaisi vain kolme artikkelia ennen nimitystään kansanterveyspalvelujen johtajaksi vuonna 2020 kun taas nimityksensä jälkeen hän on julkaissut 16 artikkelia.

Terveysministeriön ja Pfizerin välinen tutkimusyhteistyösopimus esittää, että Covid-rokotteen käyttö on turvallista ja siitä on enää tutkittava vain erilaisia tehokkuusindikaattoreita. Sopimusta tehtäessä ei ollut luotettavaa tietoa rokotteen turvallisuudesta: Pfizerin satunnaistettu tutkimus [8] oli pieniotantainen ja lyhytkestoinen, jotta turvallisuutta olisi voitu luonnehtia riittävästi, eikä kaiketi myöhemmässä tutkimuksessakaan ole tutkittu eroja kokonaiskuolleisuudessa tai sairaalahoitojaksoissa mistään syystä. Rokotettujen ja rokottamattomien satunnaisesti määrättyjen tai parillisten ryhmien välillä.

Pfizerin rokotteen tehokkuuden ja turvallisuuden testaamisessa Balicerillä on eturistiriita: toisaalta hän kannustaa rokotteen laajamittaiseen käyttöön Korona-kabinetin johtajana ja toisaalta hän tutkii rokotteen turvallisuutta ja tehokkuutta Clalit-tutkimusyksikön johtajana, tutkimuslaitos joka Clalit saa avustuksia Pfizerilta. Hänet kuvataan vain tiedemiehenä ja tutkijana. Hän kieltäytyy jakamasta kuolleisuustietoja niiden tutkijoiden kanssa, jotka niitä pyytäneet. Myös tästä asiasta on jätetty vetoomus oikeuteen.

Elokuussa 2021 NEJM-lehdessä julkaistiin tutkimus, jossa professori Balicer ja hänen työryhmänsä vertasivat rokotteiden sivuvaikutusten esiintyvyyttä 900 000 rokotetun ja 900 000 rokottamattoman ryhmien välillä [4]. Ryhmät on paritettu siten, että niiden lääketieteelliset ja demografiset ominaisuudet ovat tilastollisesti samankaltaisia (ikä ja terveydentila). Vertailu tehtiin 42 päivän ajan ensimmäisestä rokotuksesta. Kuitenkaan rokotettujen ja rokottamattomien välillä kokonaiskuolleisuutta ei vertailtu. Kuitenkin artikkelissa todetaan nimenomaisesti, että lukua tiedetään käytetyn jokaisen osallistujan seurantajakson päättymisen määrittämiseen (s. 1083 vasen sarake 3 kohta).

Kuolleisuuslukujen pitäisi olla avoimia kaikille. Tohtori Shinar ja professori Retzef Levy, pyysivät Balicerilta kahdesti rokotetun ja rokottamattoman ryhmän kokonaiskuolleisuustiedot, Balicer ei vastannut mihinkään heidän tiedusteluihinsa.

Tohtori Shinarin ja hänen kollegojensa PECC:ssä mukaan Pfizerin rokotteen tehokkuuden ja turvallisuuden testaamisessa Blitzerillä on eturistiriita: toisaalta hän Corona-kabinetin johtajana kannustaa rokottamaan koko väestön iästä, terveydentilasta riippumatta ja toisaalta Clalit-terveysrahaston tutkimusyksikön johtajana.

Lisäksi Clalit saa avustuksia Pfizerilta, ja Balicerin ja muiden artikkelin kirjoittajien väite, että nämä eivät liity tutkimuksen aiheeseen, ei ratkaise sitä, että rahoittaja julkaisee raportteja, joiden on tarkoitus kritisoida rahoittajaa [5]. Balicerin roolia Corona-neuvoston johtajana ei mainita artikkelissa missään: hänet kuvataan vain tiedemiehenä ja tutkijana.

Clalit Health Fundin uudessa artikkelissa salataan neljänteen rokotteeseen liittyvät yleiset kuolleisuustiedot, vaikka sillä on nämä kriittiset tiedot

Clalitin artikkelissa väitetään, että siinä testataan neljännen rokotteen tehokkuutta sepelvaltimokuolleisuuden ehkäisemisessä 60-100 vuotiailla. Tässä artikkelissa, kuten kaikissa muissakin Clalitin tutkijoiden tähän mennessä julkaisemissa artikkeleissa, jätetään huomiotta tärkein asia: rokotteen ja yleisen kuolleisuuden välinen yhteys, joka ei johdu Covidista. Näin on, vaikka artikkelista käy selvästi ilmi, että luku on Clalitin tiedossa.

Rokotettujen ja rokottamattomien kuolleisuuden kokonaisjakauman julkaisematta jättäminen on pöyristyttävää: Asiaa käsitellään käräjäoikeudessa kesäkuun alussa PECC:n jäsenten professori Retzef Levyn ja tohtori Guy Shinarin vetoomuksessa, joka koskee kahta aiempaa artikkelia, joissa ei esitetty kokonaiskuolleisuuden jakautumista.

+70-vuotiaiden kuolleisuus on lisääntynyt 48 prosenttia neljännen rokotteen jälkeen

+70-vuotiaiden kuolleisuus on lisääntynyt 48 prosenttia verrattuna helmikuuhun 2022 ja helmikuuhun 2020, kun 4. tehoste annettiin

Tässä on huomionarvoinen kohta: Vuosi 2022 alkoi suurella piikillä kuolleisuudessa. Tammikuun puolivälistä lähtien Israelin valtio alkoi antaa neljättä pistosta (toista tehosterokotusta). Helmikuussa kuolleisuus saavutti ennennäkemättömän huipun. Piikki 23 % verrattuna vuoteen 2021 (puolitoista kuukautta rokotuskampanjan aloittamisen jälkeen) ja piikki 36 % kokonaiskuolleisuudessa verrattuna vuoden 2020 helmikuuhun. Yli 70-vuotiaiden aikuisten keskuudessa kuolleisuuden piikki on 43 %, ja kun otetaan huomioon, että tuona vuonna helmikuussa oli 29 päivää, nousu on 48 %.

Vihreä kortti = musta tahra. Mielenosoitus parlamentin (Knessetin) sisäänkäynnin luona. Kuva: Avi Barak
Vihreä passi = musta tahra. Mielenosoitus parlamentin (Knessetin) sisäänkäynnin luona. Kuva: Avi Barak

Lopuksi

Tässä artikkelissa on paljastetty yhteyksiä Pfizerin Israelin valtion kanssa tekemän sopimuksen ja israelilaisten tutkijoiden tiedelehdissä julkaisemien tutkimusten välillä. Sellaisten tietoja on tahallisesti vältetty, jotka voivat viitata valmisteen turvallisuuteen. Niitä tietoja, joita Israelin terveysministeriö salaa yleisöltä ja jotka koskevat vakavia haittavaikutuksia, ei ole artikkelissa kuvattu. Haittatapauksista lisäteitoa vax-todistuksia (vax testimonies) -hankkeessa.

On tärkeää, että suuri yleisö on tietoinen huolestuttavasta näkökohdasta, ennen kuin se päättää ottaa lisäannoksia valmistetta. Kannustan lukijoita vierailemaan PECC:n verkkosivuilla ja oppimaan lisää. Haluan kiittää tohtori Guy Shinaria, joka ystävällisesti antoi minun käyttää hänen artikkeleitaan lähteenä tämän artikkelin kirjoittamiseen. Kiitos myös Avi Barakille ja Moran Hananille, valokuvaajalle ja aktivisteille, jotka jakoivat valokuviaan.

Kirjoittajasta

Noga Ronen on israelilainen aktivisti. Hän oli mukana Netanjahun korruption vastaisessa liikkeessä ja johti ”Mustat liput” -liikkeen protesteja Pohjois-Israelissa. Hän on asunut Suomessa marraskuusta 2020 lähtien.

Lähteet

https://govextra.gov.il/…/11221-moh-pfizer…
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2116999
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2114228
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2114255
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2104036
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2119358
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577


1. BMJ 2021;372:n728 (https://www.bmj.com/content/372/bmj.n728/rr-0…)

2. N Engl J Med 2021; 385:e83 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114…) – Kts. taulukko 2

3. https://www.fda.gov/media/151733/download

4. N Engl J Med 2021; 385:1078-1090

(https://www.nBejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2110475)

5.https://www.nejm.org/…/nejmoa2110475_disclosures.pdf

6. N Engl J Med 2021; 385:2413-2420 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115624)

Israelin tilastokeskus
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D (the 4th document from the top: Deaths of Israeli Residents, by Year and Month, 2000-2022 – All Ages)

Suositus jatkolukemiseksi ja kuuntelemiseksi:
https://www.vaxtestimonies.org/en/
https://pecc-il.org/
https://rumble.com/voyw2j-how-israeli-ministry-of-health-deleted-thousands-of-testimonies.html

Lue myös: