Lasten koronarokotuksista

VIESTI KOULUILLE JA KUNTIEN SIVISTYSTOIMILLE

Avoin kirje jakoon

Suomen kouluille ja kuntien sivistystoimille

Tällä kirjeellä haluaisimme muistuttaa eräistä seikoista lasten ja nuorten koronarokotuksiin liittyen. Ensinnäkin, vaikka hallitus on säätänyt asetuksen jonka mukaan alaikäinen 5-11 tai 12-15 vuotias on kykenevä tekemään päätöksen ottaa halutessaan uuteen teknologiaan perustuvan rokotteen, ei holhoustoimilain 24§:n mukaan alaikäiselle voida antaa päätäntävaltaa näin tärkeässä asiassa. Laki menee asetuksen edelle. Vastuu lapsen terveyteen liittyvissä asioissa on aina vanhemmalla/huoltajalla 18 ikävuoteen saakka. Jokainen ymmärtää, että ala-asteikäisen on hyvin vaikeaa vastustaa esimerkiksi koulun henkilökunnan ja muiden oppilaiden taholta tulevaa painostusta. Samoin yläasteikäiselle kaveripiirin miellyttäminen ja muut paineet voivat ohjata enemmän käyttäytymistä kuin perehtyminen rokotetutkimuksiin ja eri tietolähteisiin asiasta. Uuteen teknologiaan perustuva rokote ja sen toiminta, mahdolliset haitat ja hyödyt ovat aikuisellekin, saatikka lapselle mahdotonta ymmärtää. Ja vaikka moni nuorista haluaisi selvittää itsenäisesti asioita, kielitaito voi asettaa ratkaisevia esteitä kansainvälisten, lääketieteellisten tutkimusten sisällön ymmärtämiselle. Useat kunnat edellyttävät molempien vanhempien allekirjoittamaa lupaa 5-11 vuotiaan rokotukseen, mikä on erityisen tärkeää.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4§ toteaa mm: ”Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi siten kuin 1§:ssä säädetään. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta. Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa jollei laissa ole toisin säädetty”.

HolhTL23§ toteaa että vajaavaltaisella ei ole oikeutta tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Rokotepäätöksen siirtäminen lapselle voi siis olla mahdollista vain säätämällä siitä ensin laissa. Näin ei olla tehty; mikään asetus ei voi syrjäyttää lakia.

HolhTL24§ toteaa että vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Lapselle päätettäväksi annettu rokote- päätös ei ole lainkohdan tarkoittamalla tavalla tavanomainen eikä vähämerkityksinen.

Koronarokotteella on Euroopassa ollut vain ehdollinen myyntilupa ja sen seuranta‐aika on aivan liian lyhyt rokotteen turvallisuuden takaamiseksi. Rokotteiden pitkäaikaisista haitoista ei tiedä kukaan. Jokainen rokotteen ottaja osallistuu siten sen testaukseen. Lasta koskevalla rokotus päätöksellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen terveyteen. Käy tutustumassa: https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-2-rokotehaitoista

Haluamme muistuttaa että monille, erityisesti lapsille, koronavirustauti on yleensä oireeton tai vähäoireinen. Lasten rokottaminen kokeellisella rokotteella suojataksemme aikuisia on eettisesti väärin. Sairastetun lievänkin taudin on todettu antavan paremman suojan koronaa vastaan kuin rokotteen. Koronarokote ei suojaa sairastumiselta eikä ehkäise viruksen leviämistä muihin ihmisiin.

Lasten rokotehaitoista https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-2-rokotehaitoista
Huoltajuuslaista sekä lasten rokotekieltolomakkeita https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-1-rokotteista

Toivomme kouluilta vastuullista ja vanhempien päätäntävaltaa kunnioittavaa toimintaa!

Ystävällisin terveisin

MKR-Tiimi
Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä, mkrsuomi.fi

Yhteistyössä mm.
Parents For Freedom Suomi – Lastemme vapauden ja terveyden puolesta

Yhteydenotot lauantai100@gmail.com

Lue myös: