Koronapandemia ja lasten rokotukset

Kirje kouluille ja kuntien sivistystoimille

Koronavirus ei ole hellittänyt otettaan massarokotuskampanjasta huolimatta, vaikka niin oletettiin. Odotettavissa sen sijaan onkin, että koulujen alkaessa myös rokotuskampanja jatkaa kulkuaan tehosterokotusten kera.

Tällä kirjeellä haluaisimme muistuttaa kuntien päättäjiä eräistä seikoista lasten ja nuorten koronarokotuksiin liittyen.

Koronapandemiaan on tarjottu ainoaksi pelastavaksi lääkkeeksi uuteen geeniteknologiaan perustuvaa injektiota, joka ei koskaan aikaisemmin ole saanut myyntilupaa. Valtamediassa samaan aikaan vaietaan kaikkien aikojen suurimmista rokotehaittaluvuista. Geeniteknologiset kokeelliset koronarokotteet näkyvätkin tilastoissa ennätysmäisen suurina vakavina haittavaikutuksina ja kuolemina. Paitsi Suomessa, myös ympäri maailmaa näkyy sama tilanne; lapset ja nuoret ovat saaneet vakavia haittavaikutuksia, erityisesti sydämeen liittyen (sydänlihas- ja sydänpussitulehdukset). Tämä ei ole normaalia terveillä lapsilla ja nuorilla. Sydänlihas- ja sydänpussitulehduksesta jäävä arpikudos voi heikentää sydämen toimintaa loppuelämän. Lapset ovat paljon alttiimpia rokotevaurioille kuin aikuiset, koska heidän elimistönsä kehittyy vielä.

Vaikka hallitus on säätänyt asetuksen, jonka mukaan alaikäinen on kykenevä tekemään päätöksen ottaa halutessaan uuteen teknologiaan perustuva rokote, ei holhoustoimilain 24§:n mukaan tämän ikäiselle voida antaa päätäntävaltaa näin tärkeässä asiassa. Vastuu lapsen terveyteen liittyvissä asioissa on aina vanhemmalla/huoltajalla. Jokainen ymmärtää, että tämän ikäisen on hyvin vaikeaa vastustaa esimerkiksi koulun henkilökunnan ja muiden oppilaiden taholta tulevaa painostusta. Uuteen teknologiaan perustuva rokote ja sen toiminta, mahdolliset haitat ja hyödyt ovat aikuisellekin, saatikka lapselle mahdotonta ymmärtää.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4§ toteaa mm: ”Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi siten kuin 1§:ssä säädetään. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta. Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa jollei laissa ole toisin säädetty”. 

HolhTL23§ toteaa, että vajaavaltaisella ei ole oikeutta tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Rokotepäätöksen siirtäminen lapselle voi siis olla mahdollista vain säätämällä siitä ensin laissa. Näin ei olla tehty; mikään asetus ei voi syrjäyttää lakia.

HolhTL24§ toteaa, että vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Lapselle päätettäväksi annettu rokote- päätös ei ole lainkohdan tarkoittamalla tavalla tavanomainen eikä vähämerkityksinen.

Rokotteella on Euroopassa vain ehdollinen myyntilupa ja sen seuranta‐aika on aivan liian lyhyt rokotteen turvallisuuden takaamiseksi. Rokotteiden pitkäaikaisista haitoista ei tiedä kukaan. Jokainen rokotteen ottaja osallistuu siten sen testaukseen.

Haluamme muistuttaa, että monille, erityisesti lapsille ja nuorille, koronavirustauti on oireeton tai vähäoireinen. Tutkimukset ovat osoittaneet koronarokotteiden mahdollisesti jopa heikentävän luontaista immuniteettia. Lasten ja nuorten rokottamiselle ei tosiasiassa löydy lääketieteellisiä perusteluja ja heidän rokottamisensa kokeellisella rokotteella suojataksemme aikuisia on myös eettisesti väärin. Sairastetun lievänkin taudin on todettu antavan paremman suojan koronaa vastaan kuin rokotteen. Kun vielä ottaa huomioon, että koronarokote ei myöskään suojaa sairastumiselta eikä ehkäise viruksen leviämistä muihin ihmisiin, on sen tarjoaminen erityisesti lapsille ja nuorille aivan turha riski.

MKR – Moniammatillinen koronakriisin ratkaisuryhmä (mkrsuomi.fi)

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Yhteydenotot: lucedeluna@protonmail.com

Lue myös: