Sauli Niinistö Maailman talousfoorumissa Davosissa

Propagandan ja koronan ymmärtäminen

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun koronapandemia ja pandemian hallinta nousivat hallitsevaksi ja kokonaisvaltaiseksi teemaksi eri puolilla maailmaa [1]. Nyt olemme todistamassa merkkejä siitä, että joitakin keskeisiä pandemianhallinnan politiikkatoimia ollaan purkamassa, kuten sulkutoimia ja väestön laajuisia rokotteita, joita monet hallitukset ympäri maailmaa aggressiivisesti edistivät. Kuitenkin, toimista luopuminen on hajanaista. Monissa maissa, joissa on ylläpidetty tiukkoja rajoituksia, rakenteet näiden toimien mahdolliseen uudelleen käyttöönottoon säilyvät edelleen. 

Monet ovat myös haluttomia myöntämään, että pandemianhallinnan toimissa on ollut ongelmia. Kuitenkin epäilyjä sulkutoimien tehokkuudesta [2] on nyt laajalti esitetty. Lisäksi on lisääntynyt tietoisuus [3] siitä, että mRNA-injektiot eivät ole turvallisia. Ja on selvää, että erittäin huomattava määrä ihmisiä, mukaan lukien tutkijoita ja akateemikkoja, [4] esittää näkemyksiä, jotka ovat ristiriidassa auktoriteettien tai julkisuudessa esitettyjen väitteiden kanssa esimerkiksi siitä, että sulkutoimet olisivat vähentäneet kuolleisuutta ja että massarokotukset olisivat olleet järkevä ja tehokas ratkaisu koronaan.

Pandemianhallinnassa on koettu ennennäkemättömiä aikoja. Sama koskee pandemianhallintaan liittyvää propagandaa. Yleisesti ottaen propagandaa voidaan tässä tapauksessa ymmärtää kahdella tasolla. Ensimmäinen koskee pandemianhallintaan liittyvien toimien täytäntöönpanoon liittyvää propagandaa. Toinen koskee itse koronapandemiaa ”rakenteellisena syvänä tapahtumana” [5].   

pandemia propagandaa
”Ruumiiden väliaikaisiksi säilytystiloiksi tarkoitettuja kylmäkontteja aiotaan Helsingissä rakentaa kahden sairaalan luo.” Uutisoi YLE 3.4.2020.

Propaganda ja koronatoimien täytäntöönpano

Sulkutoimien, rajoitusten ja myöhemmin rokotekampanjoiden tukemisessa on käytetty huomattavan suurta ja laaja-alaista propagandakoneistoa. Monet länsimaiset hallitukset hyödynsivät käyttäytymispsykologian yksiköitä, joissa suunniteltiin järjestelmällistä kansalaisten ajatteluun ja käyttäytymiseen vaikuttamista. Iain Davisin [6] mukaan Maailman terveysjärjestö (WHO) oli perustanut helmikuussa 2020 teknisen neuvoa-antavan ryhmän [7], Technical Advisory Group (TAG) on Behavioural Insights and Sciences for Health.

Ryhmän puheenjohtajana toimii professori Cass Sunstein, ja sen jäseninä on käyttäytymismuutosasiantuntijoita Maailmanpankista, Maailman talousfoorumista sekä Bill ja Melinda Gates -säätiöstä. Professori Susan Michie Iso-Britanniasta on myös TAG-osallistuja. 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa SPI-B:n (Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviour) käyttäytymistieteilijät kokoontuivat uudelleen 13. helmikuuta 2020. He neuvoivat sen jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta, kuinka varmistetaan ei-lääketieteellisten toimenpiteiden noudattaminen. Propaganda näyttää lisänneen pelkoa, jolla saatiin painostettua väestö noudattamaan rajoituksia ja myöhemmin hyväksymään koronarokotteet boostereineen [9].

Propagandatoimiin kuului myös mustamaalauskampanjoita pandemianhallinnasta eri mieltä olevia tutkijoita vastaan. Ainakin yhdessä merkittävässä tapauksessa niiden takana oli korkean tason virkamiesten aloitteita [10]. Syksyllä 2020 Anthony Fauci ja National Institute of Healthin johtaja Francis Collins keskustelivat aiheesta. Oli suljettava nopeasti Great Barringtonin julistus [11], jonka kirjoittajat kannattivat vaihtoehtoisia pandemian hallintatoimia, jossa olisi keskitytty riskialttiiden henkilöiden suojelemiseen ja tuhoisten sulkutoimien välttämiseen. Collins kirjoitti sähköpostissa, että tämä ”kolmen reunaepidemiologin ehdotus … näyttää saavan paljon huomiota … sen lähtökohdat on  nopeasti ja tuhoisasti ajettava alas” [12]. Sivistyneen ja tieteellisen keskustelun [13] sijasta seurasi epätieteellinen mustamaalauskampanja.

Media, sosiaalisen median alustat ja laaja joukko akateemisen maailman edustajia näyttävät olleen tärkeässä roolissa propagandan levittämisessä ja virallisen pandemianhallinnan narratiivin edistämisessä. Median läheinen yhteys poliittiseen ja taloudelliseen valtaan on ymmärretty hyvin vuosikymmeniä [14]. Koronapandemian yhteydessä tätä dynamiikkaa vahvistettiin esimerkiksi suoralla sääntelyllä. Britanniassa OFCOM (Office of Communication) ohjeisti mediaa ja IT-toimijoita (”Big Tech”) sensuroimaan viranomaisten ja WHO:n näkemyksistä poikkeavia sisältöjä. Trusted News Initiative (TNI) koordinoi disinformaation torjuntaa suurissa perinteisissä tiedotusvälineissä (esim. BBC, Reuters, YouTube, Google, Twitter) [15]. Tällä propagandalla näyttää myös olleen keskeinen rooli oikeutetun tieteellisen kritiikin tukahduttamisessa. 

Uhkaus rokottamattomille
21.10.2021 Iltalehti pelotteli ja leimasi rokottamattomia. Ennuste ei pitänyt paikkansa. Onko lehti jälkeen päin korjannut levittämäänsä disinformaatiota?

Pandemianhallinnan toteutusstrategioita kuvataan todelliseksi kultakaivokseksi propagandatutkimukselle. Propagandan tutkijat keskittynevät toimien dokumentointiin ja arviointiin. Analyysi tällä tasolla perustuu oletukseen, että propaganda on nähty perusteltuna ja sitä ovat käyttäneet hyvää tarkoittavat toimijat, jotka uskoivat, että koronapandemian aiheuttaman uhan liioitteleminen yhdistettynä erilaisiin pakkokeinoihin oli tarpeen, jotta väestö saataisiin noudattamaan tarvittavia hengenpelastavia toimia. Kuitenkin, lähes yhtä tärkeää, jos ei tärkeämpää, on tutkia, miten pandemianhallinta sellaisenaan on samalla palvellut “propagandatapahtumana”. Siinä huomio kiinnitetään propagandaan, joka toimii syvemmällä tasolla. Ja jolle huoli propagandan välttämättömyydestä ihmishenkien pelastamiseksi tai kansanterveydelliset ratkaisut ovat joko toissijaisia tai muutoin täysin epäolennaisia. Keskeistä on poliittisten ja taloudellisten agendojen edistäminen irrallaan tosiasiallisista pyrkimyksistä terveysongelmien ratkaisemiseen. 

Koronapandemia rakenteellisena syvätapahtumana

Propagandaa ei voida pelkistää vain mainoskampanjoiksi tiivistyneiksi kielellisiksi ja visuaalisiksi viestinnän muodoiksi [16]. Propaganda sisältää myös toimintaa todellisessa maailmassa ja vuorovaikutusta todellisen maailman tapahtumien kanssa. Käsite ”teon propaganda” viittaa tapaan, jolla tapahtumat voivat palvella propagandistisia tarkoituksia. 

Niinpä esimerkiksi Yhdysvaltain johtaman Irak-hyökkäyksen 2003 aikana noudatetun ”järkytyksen ja kunnioituksen” strategian aikana Irakin pääkaupungin Bagdadin keskustassa tuhoutuivat hallitusrakennukset näyttävästi sotilaskampanjana aikana. Tavoitteena oli lähettää samalla voimakas propagandaviesti Irakin armeijalle ja väestölle siitä, että Irakin hallituksen päivät ovat luetut ja vastustaminen turhaa. 

Samankaltaisella, mutta paljon laajemmalla tasolla Peter Dale Scottin ”rakenteellisen syvätapahtuman” käsite  tiivistää ajatuksen siitä, että vahvat  toimijat työskentelevät usein yllyttääkseen, hyödyntääkseen ja/tai pahentaakseen todellisen maailman tapahtumia tavoilla, jotka mahdollistavat merkittäviä ja pitkäaikaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Scottin mukaan näihin liittyy usein laillisen ja laittoman toiminnan yhdistelmä tavalla, jossa on laillisia ja julkisia poliittisia rakenteita, mutta myös salaisia tai piilotettuja rakenteita. Jälkimmäinen kuvaa ns. syvätilaa, jolla tarkoitetaan julkisen tilan ja julkisen sektorin toimijoiden taustalla olevia ulkopuolisia tahoja, joilla on tosiasiallista taloudellista ja poliittista valtaa, ja mahdollisuus käyttää väkivaltaa. Näistä esimerkkinä Scott väittää, että JFK:n salamurhasta tuli tapahtuma, joka mahdollisti kylmän sodan jatkumisen, kun taas 9/11 mahdollisti myös maailmanlaajuisen ”terrorismin vastaisen sodan” ja että molemmissa oli mukana useita toimijoita, joita viralliset selvitykset näistä tapahtumista eivät yleensä tunnista [17].

On prima facie (eettinen teoria, jossa tilannetta pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti), eettisiä perusteita tutkia pandemianhallintaa ”rakenteellisena syvänä tapahtumana”, jolloin tapahtuman itsensä nähdään palvelleen propagandatarkoituksia. Tämä syvällisempi analyysin taso perustuu oletukseen, että voimakkaiden poliittisten ja taloudellisten toimijoiden parissa, jotka ovat eri tavoin liioitelleet koronapandemian aiheuttamia vaaroja ja mahdollisesti jopa osallistuneet pandemiatilanteen rakentamiseen, on esiintynyt hyvin merkittävässä määrin häpeällistä ja petollista toimintaa. Tässä koronapandemia voidaan ymmärtää terveyskriisiä laajempana tapahtumana, joka on palvellut samalla muita tarkoituksia. Näihin kuuluvat esimerkiksi väestön huomion ohjaaminen toisaalle estäen heitä havaitsemasta poliittisia ja taloudellisia toimia, joita samalla ollaan toteuttamassa. Näin  kriisin olosuhteet loivat pohjan rakennemuutoksille, jotka mahdollistivat tiettyjen poliittisten ja taloudellisten agendojen edistämisen. 

The Great Reset Klaus Schwab

Jotkut tutkijat [18] ovat yhdistäneet Maailman talousfoorumin (WEF) koronapandemiaan.  Vuonna 2020 sen perustaja Klaus Schwab julkaisi kirjan COVID-19: The Great Reset [20]. Kirjassaan Schwab julisti: ”Pandemia edustaa harvinaista, mutta kapeaa mahdollisuuksien ikkunaa, jonka kautta voimme uudelleen suunnitella (reimagine)  ja uudelleen järjestää (reset) maailmaamme” [21]. 

Yksi WEF:n edistämän poliittis-taloudellisen vision keskeisistä osista [22] on ”sidosryhmäkapitalismin” (Global Public Private Partnerships, GPPP) edistäminen, millä tarkoitetaan julkishallinnon, yksityisen sektorin ja kansalaistoimijoiden integroitua palvelujen tarjontaa. Toinen tärkeä osatekijä on ”neljännen teollisen vallankumouksen” (4IR) innovaatioiden, erityisesti tekoälyn, tietojenkäsittelyn ja robotiikan kehityksen hyödyntäminen, joilla yhteiskuntaa muutettaisiin radikaalisti syventämällä digitalisaatiota. Näihin visioihin liitettyjä iskulauseita ovat ”et omista mitään ja olet onnellinen”, [23] ”älykkäät kaupungit” (smart cities) [24] ja ”paremmin uudelleenrakentaminen” (“build back better”) [25].

WEF:llä on organisoivana tahona on huomattavan laaja merkitys. WEF on osallistunut eri maiden poliittisten johtajien kouluttamiseen. WEFin Global Leaders Program koulutusohjelmaan osallistuneet ovat sittemmin siirtyneet merkittäviin valta-asemiin [26]. On myös havaittu, että monet valtioiden poliittiset johtajat (esim. Merkel, Macron, Trudeau, Ardern, Putin ja Kurz) ovat WEF:n Young Global Leader ohjelmasta valmistuneita. Pandemianhallinnassa heillä on myös ollut merkittävä rooli edistämässä ZeroCovid -strategioita (tukahduttamisstrategia, johon kuuluvat tiukat sulkutoimet ja rajoitukset), sulkutoimia, maskipakkoja ja rokotepasseja [27]. 

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon.
Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän “nollausta”. Young Global Leaders -jäsenyys antaa nuorille johtajille mahdollisuuden verkostoitua muiden äärimmäisen menestyneiden ihmisten kanssa. Mutta jäsenyys voi altistaa myös vaikutusyrityksille. Kirjoittaa YLE 19.9.2021

Vuonna 2017 Klaus Schwab kehui [28]:

”Kun mainitsen nimet, kuten Angela Merkel, Vladimir Putin ja niin edelleen, he kaikki ovat olleet Maailman talousfoorumin (WEF) nuoria globaaleja johtajia (läpikäyneet Young Global Leaders koulutusohjelman). Mutta se, mistä olemme nyt hyvin ylpeitä, on nuori sukupolvi, kuten pääministeri Trudeau, Argentiinan presidentti ja niin edelleen. Joten tunkeudumme hallituksiin. Olin eilen pääministeri Trudeaun vastaanotolla ja tiedän, että puolet nykyisestä hallituksesta tai jopa yli puolet heistä on itse asiassa maailman talousfoorumin nuoria globaaleja johtajia…. Se on totta Argentiinassa ja se on totta Ranskassa nyt, kun presidentti on nuori globaali johtaja."   

Digitaaliseen identiteettiin perustuva kontrolli

                                                                                                                                                                                   Koronapandemian rinnalla on syntynyt syvä finanssikriisi, joka on edistänyt kehitystä kohti digitaalisia  valuuttoja. On todettu, että markkinoiden suurta finanssikriisiä syksyllä 2019 seurasi korkean tason suunnitelma, jolla pyrittiin ratkaisemaan jo tulevaa finanssikriisiä, joka oletetaan olevan syvempi kuin vuoden 2008 pankkikriisi [29]. Eräs vastaus eräiden tutkijoiden mukaan on ollut ajaa valuuttojen kontrolli keskuspankkien käsiin: luoda digitaalinen keskuspankkiraha (Central Bank Digital Currency, CBDC) [30]. 

Esimerkiksi Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) pääjohtaja Agustin Carstens totesi lokakuussa 2020, että [31]:

"Aiomme vahvistaa vastaavuuden käteisen kanssa ja siinä on valtava ero käteiseen nähden. Esimerkiksi emme tiedä, kuka käyttää 100 dollarin seteliä käteisenä tänään...keskeinen ero digitaaliseen keskuspankkirahaan (CBDC) on se, että keskuspankilla on ehdoton säätely- ja määräysvalta…ja meillä on myös tekniikka sen valvomiseksi."

Digitaalinen keskuspankkiraha (CBDC) tarjoaa mahdollisuuden yksilön rahan käytön täydelliseen hallintaan: kuinka ja milloin henkilö käyttää rahaa. Samalla se antaa viranomaisille mahdollisuuden esimerkiksi automaattiseen verotukseen hyödyntämällä henkilön ”digitaalista lompakkoa”. Eräiden tutkijoiden [32] mukaan tämä kehitys poistaisi tehokkaasti myös kaiken merkittävän demokraattisen kontrollin kansallisen tason finanssipolitiikasta. 

Digitaaliseen keskuspankkirahaan (CBDC) liittyvät teknologiat menevät päällekkäin 4IR:än (4. teollinen vallankumous) ja digitalisaation teknologioiden kanssa. Tarkemmin sanottuna digitaalinen identiteetti on suunnitellun digitaalisen keskuspankkirahan (CBDC) välttämätön osa. Se luo teknologisen perustan sellaiselle digitaaliselle infrastruktuurille, jonka avulla julkishallinnon toimijat, yritykset ja muut vahvat toimijat, kuten esim. turvallisuusorganisaatiot saavat pääsyn (digitaalisen identiteetin kautta) kaikkeen henkilöön ja hänen asiointiinsa liittyvään dataan. 

Huomiota on myös syytä kiinnittää digitaalisen identiteetin ja ”rokotepassin” väliseen suhteeseen pandemianhallinnassa: Microsoft ja Rockefeller Foundation ovat keskeisiä taustatoimijoita ID2020:ssa (globaali digitaalinen identiteetti) [33] yhdessä Gavin (Bill ja Melinda Gatesin säätiön perustama kansainvälinen rokotejärjestö) kanssa. Tavoitteena näyttää olevan luoda globaalin tason digitaalinen identiteetti, johon voidaan liittää terveydentilan status tai rokotusstatus. 

Yhdistettynä ohjelmoitavaan digitaaliseen keskuspankkirahaan (CBDC), digitaaliseen identiteettiin kytketty ”rokotepassi” voisi rajoittaa pääsyä verkon palveluihin, mutta rajata myös fyysistä palveluissa asiointia ja tiloissa liikkumista. Tämä mahdollistaisi käytännössä rokotestatukseen perustuvan yksilön kaikkien toimien, asioinnin ja mahdollisuuksien kontrolloinnin yrityksille ja viranomaisille. Tämänkaltainen kontrollin järjestelmä, jossa kansalaisen toimia rajoitetaan sosiaalisen luottoluokituksen avulla, on jo käytössä Kiinassa tietyillä alueilla. Henkilöön liittyvien tietojen ja digitaalisen rahan yhdistäminen digitaaliseen identiteettiin mahdollistaisi myös sen, että henkilöiltä voitaisiin haluttaessa helposti riistää heidän varansa.

Digi ID ja tulevaisuus

Globaalin valvontayhteiskunnan synty

On uskottavaa, että useiden poliittisten ja taloudellisten toimijoiden intressit ovat pandemianhallinnassa kietoutuneet toisiinsa, mikä on mahdollistanut yhteisten poliittisten ja taloudellisten agendojen edistämisen. Koronapandemia on tässä skenaariossa saattanut olla sellaisenaan mobilisoiva tapahtuma ja väline, jonka kautta poliittiset ja taloudelliset tahot ovat päässeet ajamaan agendaansa ja tavoitteitaan. Voi myös olla, että nykyinen sota Ukrainassa on tapahtuma, jota hyödynnetään propagandisoituna (“syvätapahtumana”) samaan tapaan [34]. 

Juuri tämänkaltaista laajaa tulkintaa onkin viimeaikaisissa julkaisuissa esitetty. Kees van der Pijl [35] teoksessaan “States of Emergency” väittää, että on tapahtunut biopoliittinen vallankaappaus, jossa turvallisuussektorin, IT-alan toimijoiden ja median välille syntynyt tiivis yhteistyö on kiteytynyt uudeksi tahoksi (intelligence-IT-media complex), joka pyrkii tukahduttamaan lisääntyvät levottomuudet ja estämään yhteiskunnallisten liikkeiden vahvistumisen eri puolilla maailmaa.  Koronapandemian varjolla, hyödyntäen häikäilemättömästi ihmisten viruspelkoa van der Pijlin mukaan tämä uusi taho pyrkii vahvistamaan kontrolliaan edistämällä digitalisaatiota, rokotepakkoja ja digitaalista identiteettiä ja sensuroimalla ja manipuloimalla julkista keskustelua. Lyhyesti, van red Pijl kuvaa totaalisen valvontayhteiskunnan ja massiivisten valtakeskittymien syntyä ja demokratian loppua.                        

Robert Kennedy jr

Robert F. Kennedy teoksessaan “The Real Anthony Fauci” [37],  keskittyy dokumentoimaan julkisen sektorin terveysviranomaisten ja ”Big Pharmaan” toimiin liittyvää korruptiota. Kennedy kuvaa selvästi myös niiden seuraukset demokratioillemme.  Kirjan alussa hän huomauttaa, että Faucilla ”on ollut keskeinen rooli kansanterveyden heikentämisessä ja demokratian ja oikeusvaltion pelisääntöjen kumoamisessa ympäri maailmaa ja kansalaisyhteiskunnan suunnan muuttamisessa kohden lääketieteen väärinkäyttöön perustuvaa totalitarismia”. Kennedy pohtii sotilaallisten, lääketieteellisten ja turvallisuusviranomaisten välistä yhteistoimintaa ja nostaa esille kysymyksen onko kyseessä “peitetty agenda demokraattisen hallinnon koordinoiduksi purkamiseksi”.

“9/11:n jälkeen noussut bioturvallisuuskartelli otti käyttöön simulaatiot mekanismeina, joilla luotiin sulkutoimien koreografia yrityksille, poliittisille ja sotilaallisille tahoille, joille vastuutettiin globaalien pakkotoimien hallinnointi. Skenaariosuunnittelusta tuli valtakeskittymille välttämätön väline koordinoida samanaikaisesti käynnissä olevien  pakkotoimien ja valvonnan kompleksisia strategioita demokraattisissa yhteiskunnissa ympäri maailmaa.”

Muita samansuuntaisia analyyseja, ovat esittäneet muun muassa Cory Morningstar, Paul Schreyer, Daniel Broudy ja Whitney Webb [38].  James Corbett oli yksi ensimmäisistä, joka varoitti bioturvallisuustilan [39] uhkaavista vaaroista jo maaliskuussa 2020 [40]. Kaiken tämän ohella transhumanismi, eliniän pidentäminen ja/tai ”parantamisen” teknologioiden ja digitalisaation edistäminen, joka on havaittavissa joissakin WEF:n esityksissä ja heidän avainhenkilöidensä julkisissa pohdiskeluissa, näyttää heijastavan uskomuksia teknologiaan ja kehitykseen, joiden filosofiset juuret juontuvat 300 vuoden takaiseen valistuksen ajatteluun. Filosofiset keskustelut teknologian ja ihmisyyden suhteesta ovat valistuksen “projektin” ytimessä, vaikka ehkä syvälle haudattuina.

Yritykset tunnistaa nykyisiä monimutkaisia poliittisia ja taloudellisia prosesseja, joita todistamme edessämme, sisältävät termejä, kuten ”globaali fasismi”, ”globaali kommunismi”, ”uusfeodalismi”, ”uusorjuus”, ”totalitarismi”, ”teknokratia” keskittäminen vs. toissijaisuus”, ”sidosryhmien kapitalismi”, ”globaali julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus”, ”yritysten autoritaarisuus”, ”autoritarismi”, ”tyrannia” ja ”globaali kapitalismi”. mRNA-rokotteiden kehittäjä Robert Malone, huomauttaa mRNA-teknologian, jota käytetään koronarokotteissa, avoimesti viittaavan globaalin totalitarismin uhkaan [41].

Propagandan lukutaito on vastuullisuutta 

Historia on täynnä esimerkkejä voimakkaista toimijoista, jotka yllyttävät, pahentavat ja/tai hyväksikäyttävät tapahtumia manipuloidakseen väestöä edistääkseen omia tavoitteitaan. Syyskuun 11. päivän jälkeisinä päivinä,  brittiläiset ja amerikkalaiset virkamiehet suunnittelivat laaja-alaisia toimia, ns. ”hallinnonmuutossotia”, joiden tavoitteet menivät virallista kertomusta pidemmälle, jossa pyrittiin islamin “fundamentalistisen terrorismin” torjuntaan. 

Elizabeth Woodward selittää Propaganda in Focus -lehdessä, että jo 9/11:n tapahtumat sellaisinaan virallisissa kertomuksissa esitettyinä ovat syvästi kiistanalaisia. Neljän päivän kuluessa syyskuun 11. päivästä Britannian suurlähetystön viestissä todettiin, että ”hallinnonmuutoshaukat” Washingtonissa väittävät, että koalitiota kansainvälistä terrorismia vastaan voitaisiin käyttää myös muiden ongelmien selvittämiseen kyseisellä alueella” [42]. 

Viikon sisällä Britannian pääministeri Tony Blair kommunikoi Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin kanssa: ”Jos Saddamin kaataminen on ensisijainen tavoite, on paljon helpompi tehdä se Syyrian ja Iranin kanssa tai että lyödään kaikkia vastaan, kolme kerralla” [43]. Näin Bush ja Blair rakensivat pohjan yli 20 vuotta kestäneelle konfliktille kansainvälisessä järjestelmässä, mukaan lukien vuoden 2003 hyökkäys Irakiin ja 20 vuotta kestänyt Afganistanin miehitys. Lukemattomia ihmishenkiä on tuhottu, kun kokonaisia maita on hävitetty ”maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen sodan” nimissä. Propagandalla tuettuja sotia on käyty länsimaisen median ja tiedemaailman nenän alla samalla, kun nämä tahot ovat suurelta osin epäonnistuneet ymmärtämään näihin sisältyviä petoksia. 

On vahvoja viitteitä siihen, että koronapandemia on, samoin kuin 9/11, ”rakenteellinen syvä tapahtuma”, jossa väestöä manipuloidaan, kiusataan ja monin tavoin murskataan väärinkäyttämällä hengitystieviruksen pelotetta.  Vaarat näyttävät jopa laajemmilta kuin ne, jotka liittyivät aiempiin länsimaiden käynnistämiin ”hallinnonmuutossotiin”. Nyt on myös selvää ja empiirisesti osoitettavissa, että väestöön yritetään jatkuvasti kohdistaa lisääntyvässä määrin pakottavia toimia ja aggressiivisia pyrkimyksiä puuttua heidän perus- ja kansalaisoikeuksiinsa, kuten liikkumiseen, työntekoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, kuten mielenosoituksiin [44]. Suurta joukkoa väestöstä on painostettu koronarokotteen ottamiseen tai on tehty koronarokote boostereineen (fully vaccinated) edellytykseksi sille, että he voivat toimia yhteiskunnassa. Tätä on vahvistettu ajoittain poliittisten johtajien aggressiivisilla ja syrjivillä lausunnoilla rokotteista kieltäytyviä kohtaan. 

Uhka kansalaisten oikeuksille ja demokratialle sellaisena, kuin olemme sen tähän saakka ymmärtäneet, on ennennäkemätön. Taloudelliset vaikutukset ovat myös olleet vakavat.  Pandemian aikana on tapahtunut dramaattinen ja jatkuva varallisuuden siirtyminen köyhimmiltä rikkaimmille [45]. Ja aivan kuten väitetty ”maailmanlaajuinen terrorismin vastainen sota” on tappanut huomattavasti enemmän ihmisiä kuin koskaan voitaisiin katsoa ”islamilaisen fundamentalistisen terrorismin” aiheuttamaksi, yhteiskunnan sulkutoimien [46] ja normaalin terveydenhuollon häiriintymisen aiheuttamat kuolemat ja tuhot ylittävät huomattavasti ne kuolemat, jotka koskaan ovat johtuneet kausiluonteisesta hengitystieviruksesta, joka on marginaalinen uhka suurelle osalle väestöstä.

korona propagandaa

Nyt ei ole tutkijoiden ja toimittajien arkuuden aika. Valtamedian toimittajien on seurattava riippumattomien tutkivien toimittajien ja tutkijoiden esimerkkiä ja tutkittava tarkasti ja kriittisesti tapoja, joilla propagandaa on käytetty pandemianhallinnan toimien käyttöönottoon. Vakavampi tarve on objektiiviselle ja tiukalle analyysille tavoista, joilla koronapandemia sellaisenaan on toiminut ”rakenteellisena syvänä tapahtumana”, jonka kautta poliittisia ja taloudellisia tavoitteita on edistetty. Tässä ei keskity niinkään tapoihin, joilla propagandaa on käytetty kansanterveydellisten toimien toteuttamiseen, vaan pikemminkin siihen, kuinka tapahtuma itsessään on palvellut propagandistisia tarkoituksia tukemalla merkittäviä poliittisten ja taloudellisten agendojen läpivientiä.

Tehtävä on kiireellinen, ja jos van der Pijlin, Davisin ja Kennedyn kaltaisten tutkijoiden tiivistämät pahimmat pelkomme ovat oikeita, meidän on toimittava ennen kuin demokratia katoaa ja siirrymme autoritaarisen tai totalitaarisen teknokratian ”uuteen normaaliin”.

Tohtori Piers Robinson

Artikkelin on kirjoittanut tohtori Piers Robinson, joka on Organisation for Propaganda Studies toinen johtaja, Syyriaa, mediaa ja propagandaa käsittelevän työryhmän koollekutsuja, propagandaa ja 9/11:n maailmanlaajuista terrorisminvastaista sotaa käsittelevän työryhmän tutkija sekä Pandan ja BerlinGroup21:n jäsen. Hän tutkii ja kirjoittaa propagandasta, konflikteista ja mediasta, ja hän toimi Sheffieldin yliopiston politiikan, yhteiskunnan ja poliittisen journalismin oppiaineen puheenjohtajana/professorina 2016-2019, kansainvälisen politiikan seniorlehtorina Manchesterin yliopistossa 2010-2016 ja poliittisen viestinnän lehtorina. Alkuperäinen artikkeli on luettavissa: https://propagandainfocus.com/understanding-propaganda-and-covid/   

Lähteet
 1. This paper is developed from a version ‘Cock-up of Conspiracy? Understanding COVD-19 as a structural deep event’ and published by PANDA 31 April 2022. Thanks to Daniel Broudy and Stefanie Haueis for comments and feedback on this version.Collateral Global (2022), https://collateralglobal.org.
 2. Stephanie Seneff, Greg Nigh, Anthony M. Kyriakopoulos and Peter A. McCullough (2022) ‘Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs’, Food and Chemical Toxicology, 164(?): pp: 1-19.
 3. World Council for Health (2022), https://worldcouncilforhealth.org.
 4. Peter Dale Scott. (2017) The American Deep State: Big Money, Big Oil, and the Struggle for U.S. Democracy [updated edition], Rowman and Littlefield.
 5. Iain Davis. (2022) ‘Acceptance of and Commitment to Freedom’, In This Together: The Disillusioned Blogger, Available at https://in-this-together.com/towards-freedom/, Accessed 20 April 2022.
 6. World Health Organisation, (2021) ‘Technical Advisory Group on Behavioural Insights and Sciences for Health – Membership’, Archived at https://archive.ph/TbRla, accessed 20 April 2022.
 7. Mike Robinson. (2020) ‘COVID Coercion: Boris Johnson’s Psychological Attack on the UK Public’ UK Column, Available at https://www.ukcolumn.org/article/covid-coercion-boris-johnsons-psychological-attack-uk-public, accessed 20 April 2022.
 8. Laura Dodsworth. (2021) State of Fear: How the UK Government Weaponised Fear During the COVID-19 Pandemic, (Pinter and Martin).
 9. ‘How Fauci and Collins Shut Down Covid Debate: they worked with the media to trash the Great Barrington Declaration’, Wall Street Journal, 21 December 2021.
 10. Great Barrington Declaration (2020), https://gbdeclaration.org/.
 11. ‘How Fauci and Collins Shut Down Covid Debate: they worked with the media to trash the Great Barrington Declaration’, Wall Street Journal, 21 December 2021.
 12. Jayanata Bhattacharya and Mertin Kulldorf (2022) ‘The Collins and Fauci Attack on Traditional Public Health’, Independent Institute, 4 January 2022.
 13. Piers Robinson. (2015) ‘The Propaganda Model: Still Relevant Today?’ in Alison Edgley (ed) Noam Chomsky, (Palgrave, Macmillan).
 14. Elizabeth Woodworth. (2021), ‘COVID-19 and the shadowy “Trusted News Initiative”: how TNI methodically censors top world public health experts using an early warning system’, Common Ground, 3 September 2021.
 15. Vian Bakir, Eric Herring, David Miller and Piers Robinson (2019) ‘Organised Persuasive Communication: A new conceptual framework for research on public relations, propaganda and promotional culture’, Critical Sociology, 45(3): 311-328.
 16. Peter Dale Scott. (2017) The American Deep State: Big Money, Big Oil, and the Struggle for U.S. Democracy [updated edition], Rowman and Littlefield.
 17. Cory Morningstar. (2020) ‘The Show Must Go On. Event 201: the 2019 Fictional Pandemic Exercise [World Economic Forum, Gates Foundation et al.]’ The Art of Annihilation, 6 December 2020.
 18. David, Iain. (2021) Pseudopandemic-New Normal Technocracy (HM State Franchise).
 19. Klaus Schwab and Thierry Malleret (2020) COVID-19: The Great Reset, (Forum Publishing).
 20. Klaus Schwab. (2020) ‘Now is the time for a “great reset”’, World economic Forum. Available at https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset, Accessed 21 April 2022.
 21. Ibid.
 22. Ida Auken. (2016) ‘Welcome to 2030: I Own Nothing, Have no Privacy and Life Has Never Been Better’, Forbes, 10 November 2016.
 23. Anna Visvizi and Raquel Perez del Hoyo. (2021) Smart Cities and the UN SDGs, (Elsevier).
 24. ‘The Build Back Better Framework: President Biden’s Plan to Rebuild the Middle Class’, White House, Available at https://www.whitehouse.gov/build-back-better/, accessed 21 April 2022.
 25. ‘The WEF and the Pandemic’ Swiss Policy Research, updated March 2022.
 26. Ibid.
 27. Klaus Schwab (2017) Discussion at John F. Kennedy School of Government, available at https://www.youtube.com/watch?v=PbVD4tB4cVQ, accessed 21 April 2022.
 28. ‘Doctors for COVID Ethics Symposium-Session 2: The Going Direct Reset’, (2021), Available at https://tube.doctors4covidethics.org/videos/watch/728621fe-3f11-4e7d-87b8-49ed03c2e031?start=0s, accessed 21 April 2022.
 29. Ibid.
 30. Available at https://www.youtube.com/watch?v=9FM4Fu2ujDE, accessed 21 April 2022.
 31. ‘Doctors for COVID Ethics Symposium-Session 2: The Going Direct Reset’, (2021), Available at https://tube.doctors4covidethics.org/videos/watch/728621fe-3f11-4e7d-87b8-49ed03c2e031?start=0s, accessed 21 April 2022.
 32. ID2020 (2022), https://id2020.org.
 33. Piers Robinson, (2022) ‘From COVID-19 to Ukraine: Bouncing from one crisis to the next and the importance of staying focused’, PANDA, 8 March 2022.
 34. Kees van der Pijl (2021) States of Emergency: Keeping the Global Population in Check, (Clarity Press).
 35. David, Iain. (2021) Pseudopandemic-New Normal Technocracy (HM State Franchise).
 36. Robert F. Kennedy, Jr. (2021) The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health, (Children’s Health Defence).
 37. Cory Morningstar. (2020) ‘The Show Must Go On. Event 201: the 2019 Fictional Pandemic Exercise [World Economic Forum, Gates Foundation et al.]’ The Art of Annihilation, 6 December 2020; Paul Shreyer (2021) Chronik einer angekundigten Krise: wie ein Virus verandern konnte (Westend); Daniel Broudy (2021) ‘Vaccine Development and Social Control: A psychopathology of impaired reasoning in the Global Push for Mass Compliance’, International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, 2(1): pp: 93-124; Whitney Webb (2020) ‘All Roads Lead to Dark Winter’, The Last American Vagabond, 1 April 2020.
 38. James Corbett (2020) ‘This is NOT Normal’, The Corbett Report. Available at https://www.corbettreport.com/this-is-not-normal/?fbclid=IwAR1FGKC0zZuUuC_OTfmPSw9BkGbr068UTLP5A8lzczXgIo8uAmYk5yttiVc, accessed 21 April 2022.
 39. Piers Robinson, (2020) ‘The Propaganda of Terror and Fear: A Lesson from Recent History’ Off Guardian, 28 March 2020.
 40. Robert Malone, (2022) The Joe Rogan Experience, Available at https://rumble.com/vrtdku-joe-rogan-jre-1757-robert-malone-covid.html, accessed 21 April 2022.
 41. Piers Robinson, (2017) ‘Learning from the Chilcot report: Propaganda, deception and the ‘War on Terror’, International Journal of Contemporary Iraqi Studies, 11(1&2): pp: 47-73.
 42. Ibid.
 43. Big Brother Watch, (2022). https://bigbrotherwatch.org.uk/
 44. ‘Mega-rich recoup COVID-losses in record-time yet billions will live in poverty for at least a decade’, OXFAM International, press release 25 January 2021.
 45. Collateral Global (2022), https://collateralglobal.org.

Lue myös: